Sulje

Kirjaudu sähköpostiosoitteella

Jos et tiedä tai muista salasanaasi, voimme lähettää suoran kirjautumislinkin sähköpostiisi.

Luo tunnus (yritysasiakkaille)

Kirjaudu salasanalla

Kirjaudu sisään suoraan sähköpostiosoitteella ja salasanalla.

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen informointidokumentti

1. Rekisterinpitäjä

Kuusakoski Group Oy, Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo

Tässä selosteessa todettu pätee soveltuvin osin myös seuraavien Kuusakoski Group Oy:n konserniyhtiöiden toteuttamiin tietojen käsittelyn tapoihin:
Kuusakoski Oy;
Kiint. Oy Lahden Norokatu 5; sekä
Jokirantakiinteistöt Oy
(kukin rekisterinpitäjä myöhemmin myös ”Kuusakoski”)


2. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Mikko Kaskismaa, puh. +358 20 781 7563, sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@kuusakoski.com


3. Henkilötietojen käsittelyn lailliset perusteet ja käyttötarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn tai tämän edustaman organisaation ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen noudattamiseksi, rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, rekisteröidyn yksiselitteisen suostumuksen taikka asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietoja käsitellään erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:

1) Rekisteröidyn tai tämän edustaman organisaation tilaaman palvelun toimittaminen, sekä palvelun toimittamiseen liittyvät suoritteet ja velvoitteet;
2) Laskutus ja laskutuksen oikeellisuuden seuraaminen;
3) Asiakassuhteiden, sekä asiakkuuteen verrattavissa olevaan muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen, hallinnointi ja kehittäminen, kuten asiakaspalvelun tarjoaminen ja asiakasviestinnän toteuttaminen;
4) Palvelutuotannon ja liiketoiminnan sekä asiakaspalvelun kehittäminen käyttäen apuna esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyitä;
5) Analysointi ja tilastointi liiketoiminnallisiin tarkoituksiin;
6) Mainonta ja markkinointi, mukaan lukien markkinoinnin kohdistaminen sekä sähköinen suoramarkkinointi, mutta vain lainsäädännön sallimissa rajoissa tai milloin rekisteröity on antanut tähän erikseen suostumuksensa;
7) Viranomaismaksujen ja –kustannusten suorittaminen;
8) Väärinkäytösten estäminen ja selvittäminen, joka voidaan toteuttaa muun muassa kameravalvonnan ja muun teknisen monitoroinnin avulla.

Kuusakoski-konserni voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiakassopimuksen tai asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen Kuusakoski-konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointirekistereihin lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Henkilötietojen toimittaminen tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla perustuu osittain rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän taikka rekisteröidyn edustaman organisaation ja rekisterinpitäjän välillä solmittuun sopimukseen. Tehdessään palvelutilausta itsensä tai edustamansa organisaation puolesta, sekä palveluiden toimittamisen yhteydessä, rekisteröity on velvollinen antamaan rekisterinpitäjälle tiettyjä henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa eriteltyihin käsittelyn tarkoituksiin. Edellä mainittu ei koske tapauksia, joissa tietojen toimittaminen tai tietojen tietynlainen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Henkilötietojen toimittamatta jättäminen voi estää rekisterinpitäjää hoitamasta sopimusvelvoitteitaan tai muita velvoitteita tai sitoumuksiaan, mikä voi johtaa siihen, ettei rekisteröity tai tämän edustama organisaatio voi tehdä palvelutilausta tai, ettei jo tilattua palvelua voida toimittaa.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Yllä mainittujen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi rekisteröidystä käsitellään seuraavia tietoja:

Perustiedot kuten:

• Henkilön nimi
• Henkilötunnus
• Yhteystiedot (kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
• Pankkiyhteystiedot
• Yhteisöä edustettaessa rekisteröidyn työnantajaa sekä asemaa tai tehtävää yhteisössä koskevat tiedot

Muut asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten:

Sopimukseen, tilaukseen, palveluihin sekä näiden laskutukseen ja maksatukseen liittyvät tiedot. Luottotietojen tarkastusta koskevat tiedot tilanteissa, joissa rekisteröidyn luottotiedot tarkastetaan. Asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvään yhteydenpitoon liittyvät tiedot. Mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja –kiellot.


5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään, esimerkiksi palvelutilauksen yhteydessä täytettävillä, allekirjoitettavilla lomakkeilla. Asiakassuhteen jatkuessa ja tilattujen palveluiden toimittamisen yhteydessä rekisteröityä koskevia tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään myös muilla tavoin, esimerkiksi erinäisissä asiakaspalvelutilanteissa puhelimen tai sähköpostin välityksellä, tai palvelutoimitusten yhteydessä rekisterinpitäjän käyttämien kumppaneiden (esim. kuljetuskumppanit tai ELV-kierrätyskumppanit) kautta.

Ajoneuvoja koskevia tietoja kerätään Trafilta.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin ja samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten Suomen Asiakastieto Oy:lta.


6. Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille tässä dokumentissa kuvattujen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi siten, kuin alla on täsmennetty. Kun henkilötietoja siirretään taholle, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta (eli henkilötietojen käsittelijälle), on rekisterinpitäjä muun muassa sopimuksellisin järjestelyin varmistunut siitä, että henkilötietoja käsitellään vain rekisterinpitäjän antamien kirjallisten ohjeiden perusteella ja vain niihin käsittelyn tarkoituksiin, jotka tässä tietosuojaselosteessa on määritelty, ja että pääsy henkilötietoihin on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on tehtäviinsä liittyvä tarve saada pääsy henkilötietoihin.  

Rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietoja henkilötietojen käsittelijöille sellaisten palveluiden tai tehtävien toteuttamiseksi, jotka rekisterinpitäjä on näille osoittanut. Henkilötietojen käsittelijöiden tehtävät liittyvät esimerkiksi tietojärjestelmien ja ohjelmistojen tarjoamiseen ja ylläpitämiseen sekä muiden tietojenkäsittelypalveluiden tarjoamiseen, taikka kuljetuspalveluiden tuottamiseen tai muihin vastaaviin, rekisterinpitäjän palvelutuotantoon kiinteästi liittyviin tehtäviin.

Tietoja luovutetaan soveltuvan lainsäädännön mukaisesti viranomaisille, kuten Trafille, ELY-keskuksille, veroviranomaisille ja poliisille esimerkiksi tilastointia, verotusta tai muita viranomaisselvityksiä varten.

Mikäli rekisterinpitäjä myy liiketoimintansa tai sen osan tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa, voi rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja ostajille ja näiden neuvonantajille kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen.

Asiakastietoja säilytetään Euroopan talousalueella (ETA) sijaitsevilla palvelimilla. Muutamia, rekisterinpitäjän palveluksessa olevia tai rekisterinpitäjän toimeksiannosta toimivia asiakastietokannan käyttäjiä sijaitsee ETA-alueen ulkopuolella. Rekisterinpitäjä on huolehtinut sopimusjärjestelyin siitä, että nämä tahot sitoutuvat soveltamaan henkilötietojen käsittelyssä riittävää tietosuojan tasoa, ja siten tietojen siirrot perustuvat asianmukaisiin suojatoimiin. Lisätietoja asiakastietojen rajat ylittävistä siirroista sekä niihin sovellettavista asianmukaisista suojatoimista on saatavilla tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainitulta yhteyshenkilöltä / asiakaspalvelusta (yhteystiedot alla). 

 

7. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Asiakkaan tai toimittajan täyttämä Asiakastietolomake skannataan ja lähetetään sähköisesti tallennettavaksi tietokantaan. Tämän jälkeen alkuperäinen lomake tuhotaan asianmukaisesti tietoturvallisella tavalla. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot:

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

 

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja vähintään niin pitkään, kuin niitä tarvitaan ilmoitettujen käyttötarkoitusten toteuttamisessa, kuten sopimukseen perustuvien rekisterinpitäjien velvoitteiden täyttämisessä tai asiakaspalvelun tuottamisessa. Tyypillisesti henkilötietojen säilytysaika on sidottu rekisteröidyn tai tämän edustaman organisaation välisen sopimuksen voimassaoloaikaan. Henkilötietoihin saattaa kohdistua myös lakisääteisiä säilytysaikoja. Esimerkiksi kirjanpitolainsäädäntö edellyttää kirjanpitoaineistoon sisältyvien tietojen säilytystä kuuden tai jopa kymmenen vuoden ajan, riippuen rekisterinpitäjään kulloinkin soveltuvasta lainsäädännöstä.

Kun henkilötietoja ei enää tarvita, tiedot tuhotaan tietoturvallisesti tai anonymisoidaan peruuttamattomasti.


9. Rekisteröidyn oikeudet

EU:n tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle useita oikeuksia, joita käyttämällä rekisteröity voi itse useissa tilanteissa määrätä henkilötietojensa käsittelystä. Rekisteröity voi käyttää seuraavia oikeuksia suhteessa Kuusakoskeen niiltä osin, kuin Kuusakoski toimii rekisterinpitäjänä kyseisille rekisteröidyn henkilötiedoille.

- Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä häntä koskevia tietoja, sekä oikeus tarkastaa rekisterinpitäjän hänestä käsittelemät tiedot. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään tarkastusoikeutta koskevaa pyyntöään mm. tietojen toimittamista koskevien yksityiskohtien osalta.
- Oikeus oikaista tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus oikaista rekisterinpitäjän hänestä käsittelemät, virheelliset tiedot, tai täydentää rekisterinpitäjän hänestä käsittelemiä puutteellisia tietoja.
- Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa tällaiset tiedot, mikäli henkilötietojen käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, tai henkilötietojen säilyttämiseen liittyvä, rekisterinpitäjää velvoittava lainsäännös tai sopimusvelvoite on päättynyt tai rekisteröity peruuttanut tietojen käsittelyä koskevan suostumuksensa.
- Käsittelyn rajoittaminen: Rekisteröidyllä voi tietyissä lakisääteisissä tapauksissa olla oikeus saada rekisterinpitäjän rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä.
- Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä voi tiettyjen lakisääteisten edellytysten vallitessa olla oikeus saada rekisterinpitäjältä rekisterinpitäjän hänestä käsittelemät tiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle alkuperäisen rekisterinpitäjän estämättä.
- Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä: Rekisteröidyllä voi lisäksi olla oikeus tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Vastustusoikeus tulee erityisesti sovellettavaksi tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Tällaisissa tilanteissa rekisterinpitäjällä on velvollisuus noudattaa rekisteröidyn vaatimusta, ellei käsillä ole voi huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
- Niiltä osin, kuin henkilötietojen käsittely on perustunut rekisteröidyn yksiselitteiseen suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyä koskeva suostumuksensa milloin tahansa.
Rekisteröity voi tietyissä tapauksissa tarkastaa ja oikaista tietojansa Kuusakosken tarjoamissa sähköisissä palveluissa. Niissä tapauksissa, joissa rekisteröidyn käytössä ei ole tällaisia sähköisiä palveluita, pyynnöt tulee osoittaa Kuusakosken asiakaspalvelulle (yhteystiedot alla). Tietojen poistamista tai siirtämistä taikka käsittelyn vastustamista koskevat pyynnöt tulee esittää Kuusakosken asiakaspalvelulle.

Asiakaspalvelun yhteystiedot:
Norokatu 5, 15170 Lahti
0800 30880
asiakaspalvelu@kuusakoski.com

Kuusakoski ryhtyy toimenpiteisiin rekisteröidyn pyynnön perusteella viivyttelemättä, ja toimittaa rekisteröidylle tiedot oikeuksien käyttöä koskevista toimenpiteistä pääsääntöisesti kuukauden kuluessa rekisteröidyn pyynnön vastaanottamisesta.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelystä. Valitus tehdään toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät täältä.