"Vastuu on jokapäiväistä"

Niukkenevat luonnonvarat ja lainsäädäntö ovat siirtämässä jätehuollon painopistettä jätteenkäsittelystä materiaalien jalostamiseen. EU:n tavoite yhdyskuntajätteen kierrätykselle on 50 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja kierrätystavoitteet tiukentuvat asteittain tämän jälkeen.

Erityisesti rakentamisen jätteen, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun, yhdyskuntajätteen ja biohajoavan jätteen kierrätystä tullaan lisäämään. Nämä jätevirrat ovat erityisen haasteellisia jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisen sekä kierrätyksen edistämisen kannalta tulevan kuuden vuoden aikana. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa olevat harvinaiset raaka-aineet ja arvokkaat materiaalit tulee saada tehokkaammin talteen ja kiertoon sekä haitalliset aineet pois kierrosta.

(Lähde: Ympäristöministeriö, valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023) 

 

 "Ympäristövastuun on oltava mukana jokapäiväisessä toiminnassamme"

 

Kuusakoskella voidaan iloita siitä, että yrityksen keräämästä materiaalista jo yli 90 % menee kierrätykseen tai hyötykäyttöön.

Ympäristövastuu näkyy yrityksen jokaisessa päivässä ja jokaisella toimipisteellä. Ympäristöpäällikkö Maija Oravala kertoo, että Kuusakoskella vastuullisuus ei tarkoita vain ympäristöjohtamista ja asioiden hallinnointia, vaan ennen kaikkea sitä, että se otetaan mukaan jokapäiväiseen työntekoon ja päätöksentekoon.


Kuusakoskella ympäristövastuuasioita hoitaa QEHS-osasto (QEHS = laatu, ympäristö, työterveys ja -turvallisuus). ”Meidän osasto on tehnyt työtä sen eteen, että ympäristö- ja turvallisuusasioita ei käsiteltäisi muusta toiminnasta erillisinä, vaan niiden huomioiminen olisi osa jokapäivästä normaalia työskentelyä. Vaikka osastomme toimiikin tukiorganisaationa neuvoen ja opastaen, todellinen ympäristötyö tehdään pihoilla."

"Meillä ympäristövastuullisuus näkyy siis parhaiten siinä, että se on osa palvelupisteiden jokapäiväistä toimintaa. Ja myös siinä, että yrityksen johto ymmärtää, että ympäristöasioihin (ja myös työturvallisuuteen) panostaminen näkyy yleensä myös tehokkuutena liiketoiminnan kannalta.” Oravala iloitsee.

Isoja investointeja vihreämpään tuotantoon ja päästöjen ehkäisyyn


Konkreettisista ympäristöinvestoinneista Oravala haluaa nostaa esiin Heinolan tehtaan uuden alumiinisulatusuunin, joka otettiin käyttöön alkuvuodesta. Uuni edustaa nykyaikaista teknologiaa ja käyttää vanhaa uunia huomattavasti vähemmän suolaa ja energiaa. Tämä tarkoittaa merkittäviä vähennyksiä energian kulutukseen ja Saksaan regeneroitavaksi toimitettavan suolakuonajätteen määrään.


Investointi tehostaa materiaalien kierrättämistä. Uusi uuni mahdollistaa aiempaa heikkolaatuisemman ja sekalaisemman alumiiniromun tehokkaamman jalostuksen uusiokäyttöön. Uudella uunilla turvataan alumiinin sulatuksen kannattavuus Heinolassa pitkälle tuleville vuosille.


Toisena Maija Oravala haluaa tuoda esille Kuusakosken Rauman pisteellä muutama vuosi sitten toteutetut investoinnit. Raumalla sijaitsevassa akkuterminaalissa esikäsitellään lyijyakkuja. Siellä syntyi tilanne, jossa akkuhappoa pääsi varastointi- ja käsittelytiloista hulevesiin ja ympäristöluvan raja-arvot ylittyivät.


”Vesienkäsittelyn tehostamisen sijaan päätimme investoida päästöjen ehkäisyyn, eli laajentaa ja parantaa varastointi- ja käsittelytiloja. Ympäristömielessä tämä oli loistava ratkaisu, sillä päästöjen käsittely aiheuttaa kuitenkin aina ristikkäisvaikutuksia ja jo lakikin edellyttää ensisijaisesti ehkäisemään päästöjä.” Oravala pohtii.