Stäng

Logga in med e-postadress

Om du inte vet eller minns ditt lösenord kan vi skicka en direktlänk för inloggning till din e-postadress.

Skapa konto (företagskunder)

Logga in med lösenord

Logga in omedelbart med din e-postadress och lösenord.

Kuusakoski Recycling dataskyddspolicy

Dataskyddet är en väsentlig del av datasäkerheten. Med dataskydd avses lagenlig hantering och skydd av personuppgifter och personers övriga känsliga eller konfidentiella uppgifter.

Dataskyddspolicyns syfte och omfattning

Med hjälp av dataskyddspolicyn vill vi trygga rättigheterna för Kuusakoskis kunder, medarbetare och personer som hör till andra intressegrupper. Syftet är även att säkerställa vilka rättigheter den som hanterar uppgifterna har samt ansvar i hanteringen av personuppgifter.
 
Dataskyddspolicyn omfattar hela organisationen Kuusakoski Recycling.

Ansvar och organisering

Ansvaret för dataskyddet vilar på Kuusakoskis och dess dotterbolags affärsledning.
 
Var och en av Kuusakoskis affärsenheter och dotterbolag övervakar att dataskyddet genomförs och sörjer för att det finns tillräckligt med resurser och kompetens i sina enheter och verksamheter.
 
Om utkontraktering av hanteringen av personuppgifter sker, upprättas alltid ett skriftligt avtal i vilket parternas ansvar och skyldigheter fastställs.

Livscykel för och användning av uppgifterna

De registrerade erbjuds tillräcklig, lagstadgad information om personuppgifternas användningssyfte och hantering.
 
Personuppgifter samlas in och hanteras endast utifrån motiverat användningssyfte. Personuppgifternas korrekthet säkerställs.
 
Insamlade personuppgifter sparas endast så länge det är nödvändigt enligt användningssyftet. När personuppgifternas användningssyfte eller det lagstadgade kravet på förvaring upphör, raderas uppgifterna i Kuusakoskis personregister.
 
Hantering av personuppgifter är tillåten endast när hanteringen hänför sig till utförandet av den egna arbetsuppgiften.
 
Uppgifter får ges vidare endast med samtycke av den registrerade personen själv eller med stöd av lagstiftningen.
 
Varje person som är registrerad i ett personregister har rätt att ta del av de uppgifter som har samlats in om henne eller honom och att vid behov få tillgång till de insamlade uppgifterna för att göra ändringar i dem eller använda sin rätt att bli bortglömd.

Säkerställande av dataskyddet

I dataskyddet ägnas särskild uppmärksamhet åt hemlighållandet av personuppgifter samt åt att obehöriga inte får tillgång till uppgifterna och att uppgifterna inte används på ett sätt som skadar personen.

Kuusakoski sörjer för att personalen har tillräcklig dataskyddskompetens. Dataskyddsfrågor hanteras som en del av personalens introduktion, och utbildningar på temat ordnas regelbundet. Dataskyddsanvisningarna finns tillgängliga för och kan läsas av hela personalen. Samtliga medarbetare är bundna av tystnadsplikt.
 
Behörighet till datasystem som innehåller personuppgifter beviljas endast de personer som behöver uppgifterna i sitt arbete. Behörigheten begränsas enligt användarens roll.
 
Dataskyddskraven beaktas alltid när ett nytt datasystem eller en ny informationstjänst införskaffas, utvecklas och tas i bruk. Kuusakoskis mål i genomförandet och produktionen av datasystemtjänster är att hålla en så hög nivå som möjligt på dataskyddet.

Förfarande om dataskyddet äventyras

Varje medarbetare i Kuusakoski har ett ansvar att observera dataskyddsrisker.
 
En eventuell dataskyddskränkning ska meddelas den registrerade personen utan obefogat dröjsmål.
 
Dataskyddsbrott hanteras från fall till fall och vid behov överlåts ett ärende till myndigheterna för undersökning.

Information till personalen, de registrerade och intressegrupperna

Kuusakoskis personal informeras om bolagets dataskyddspolicy på Kuusakoskis intranät. Gällande dataskyddspolicy publiceras på företagets webbplats.