Jätkusuutlik ringlussevõtt

Jätkusuutlik ringlussevõtt

Kuusakoski peab õigeks jätkusuutlikku ringlussevõttu. Nagu meie tegevuspõhimõtetes märgitud, soovime jäätmematerjalid taas väärtuslikuks muuta, töödeldes need uuteks, väärtusega toormaterjalideks. Tahame anda oma panuse kliimamuutuse mõjude leevendamisse ja muude jätkusuutliku arenguga seotud ülesannete lahendamisse. Soovime olla osaks lahendusest ja aidata kliente nende teel jätkusuutlikuma äritegevuse suunas.

600 000
Kuusakoski tegevus hoidis 2021. aastal ära 1,49 miljonit tonni CO2-e. See kogus vastab ligikaudu 600 000 sõiduauto aastasele heitkogusele.

Meie jaoks tähendab jätkusuutlik äri ringlussevõtuteenuseid, mis põhinevad stabiilsetel ja läbipaistvatel äritegevustel, mis arvestab nii inimeste kui ka keskkonnaga. Tugeva vundamendi rajamisel on võtmetähtsusega vastavus – oma äritegevuses järgime alati õigusakte, reegleid ja eeskirju. Jätkusuutlikkus tähendab ka seda, et teeme rohkem, kui seadused meilt nõuavad.

Igalt Kuusakoski töötajalt oodatakse käitumist ja tegutsemist kooskõlas meie käitumisjuhendiga, mis suunab meie jätkusuutlikku äritegevust. Ootame, et ka meie partnerid järgiksid seda tegevusjuhendit.

Kuusakoski käitumisjuhend

Meie äritegevuse ja strateegiliste eesmärkide seisukohalt on kõige olulisemad jätkusuutlikkuse aspektid proaktiivne partnerlus klientidega, materjali- ja energiatõhusus ning töökeskkonna ohutus ja töötajate heaolu. Äritegevuse haldamiseks ja jälgimiseks kasutatakse meie ettevõtte jätkusuutlikkuse programmi.

Lisateave meie 2021. aasta jätkusuutlikkuse aruandest

Sertifikaadid ja standardid

Ettevõtte jätkusuutlikkuse programm 2022–2023

Jätkusuutlikkus kui osa Kuusakoski strateegiast

Meie jätkusuutlikkuse eesmärgid põhinevad teemadel, mida meie huvigrupid oluliseks peavad. 2019. aastal läbi viidud ettevõtte jätkusuutlikkuse materjalianalüüs tegeles jätkusuutlikkuse võtmeteguritega meie ettevõtte ja strateegia mõttes. Nende võtmetegurite alusel koostati 2020. aastal tegevuskava, milles määratleti jätkusuutliku äritegevuse eesmärgid tulevastel aastatel. Tegevuskava tulemusel on loodud ettevõtte jätkusuutlikkuse programm ja ettevõtte jätkusuutlikkuse haldussüsteem integreeritakse aastatel 2022-2023 järk-järgult ettevõtte strateegiasse.

Kuusakoski jätkusuutlikkuse programm on rajatud tugevale vundamendile ja see hõlmab kõiki jätkusuutlikkuse võtmetegureid ettevõtte äritegevuse ja strateegia mõistes.

 • Meie äri vundament

  - Äritegevuse läbipaistvus

  - Finantsiliselt vastutustundlik pikaajaline äri

  - Vastavus kvaliteedi- ja keskkonnanõuetele

  - Jätkusuutlik väärtusahel

 • Jätkusuutlikkuse võtmetegurid

  - Proaktiivne partnerlus klientidega

  - Materjali- ja energiatõhusus

  - Tööohutus ja töötajate heaolu

MITTE LIHTSALT SÕNAD, VAID KONKREETSED TEGEVUSED

Vaata meie jätkusuutlikkuse videoid