Material- och energieffektivitet

Minska miljöpåverkan från vår verksamhet

Att ha en övergripande förståelse för vår verksamhet och miljöpåverkan från hela vår värdekedja är en viktig del av vår miljömässiga hållbarhet. Från avfallsmottagning till slutgilig deponering är miljötillstånd en förutsättning för att kunna hantera avfall På våra anläggningar minskar vi de utsläpp som vår verksamhet orsakar och använder konstruktionslösningar för att förhindra mark- och vattenföroreningar. I vår verksamhet följer vi också internationella ledningsstandarder (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) samt lokala och materialspecifika standarder (Cenelec, e-Stewards, Cerub).

Vårt mål är att öka energieffektiviteten i produktion och transport och på så vis minska vårt koldioxidavtryck. Vi kan uppnå detta genom att öka användningen av förnybara energikällor och genom att betona hållbarhet vid inköp av produkter och teknik. Vår personal spelar en viktig roll i detta, och vi uppmuntrar dem att utveckla nya idéer för att öka energieffektiviteten och miljövänligheten i verksamheten.

På vår sorteringsenhet har vi kunnat återvinna allt mer råmaterial, och det överblivna materialet används för att producera återvunnet bränsle. Avfall som inte kan användas hanteras ansvarsfullt i vårt deponiområde. Vår användningsgrad är mycket hög. Årligen har vi kunnat använda nästan 97 procent av det material som levereras till oss, antingen som material eller energi.

Nyckeltal för 2021.

103 232
ton CO₂e - Koldioxidavtryck
103,5
kgCO₂e/ton material - Utsläppsintensitet
96,8 %
Användningsgrad
1,49 milj.
ton CO₂e - Utsläpp som undvikits med återvunna material

Vi utvecklar ständigt nya och bättre återvinningsprocesser

Vårt unika forskningscentrum tillhandahåller värdefull information för utvecklingen av återvinningsprocesser.
Vi deltar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt, inklusive projekt med fokus på produktion och hantering av material- och processinformation för olika återvinningsprocesser, operativa utvecklingsmöjligheter, nya investeringar och kontinuerlig kvalitetssäkring. Vi samarbetar också mycket med den akademiska världen och deltar i många gemensamma projekt genom vårt partnernätverk.

Nyckeltal för 2021

767
Antal hanterade prov av återvunna material
7340
Antal slutförda analyser av återvunna material