Turundusregistri privaatsuspoliitika

1

Informatiivne dokument Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2016/679 kohta

1
Andmetöötleja

Kuusakoski AS

Betooni 12, 13816 Tallinn

Siin dokumendis toodu kehtib turundusregistris sisalduvate andmete töötlemise kohta ka teistes Kuusakoski grupi ettevõtetes.

2
Kontaktisik andmetöötlusega seonduva osas

Hille Korindt, tel. 6 258 666, lühinumber 13660, e-post: firma@kuusakoski.com

3
Andmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Isikuandmeid töödeldakse tuginedes andmesubjekti ühesele nõusolekule või andmetöötleja õigustatud huvile. Andmeid töödeldakse järgnevatel eesmärkidel:

1) Kliendisuhtlus;
2) Otseturundus ja muu sihitud turundus;
3) Kliendiandmete haldamine.

4
Töödeldavad andmed

Ülaltoodud eesmärkidel töödeldakse järgnevaid andmeid:

Peamised andmed, näiteks:

 • Nimi
 • Kontaktandmed (näiteks aadress, telefoninumber, e-posti aadress)
 • Organisatsiooni (tööandja) esindamise korral andmed organisatsiooni kohta ning andmed andmesubjekti ametikoha või ülesannete kohta organisatsioonis

Lisaks peamistele andmetele võidakse kõnealuses registris töödelda ka informatsiooni turundustegevuse teostamise, kliendisuhtluse ja kodulehe sirvimise kohta.

Samuti sisaldab register informatsiooni andmesubjektide poolt antud nõusolekute ja keeldumiste kohta otseturundustegevuse osas.

5
Andmete päritolu

Isikuandmeid kogutakse andmesubjektilt otse, näiteks erinevate kommunikatsioonivahendite abil (telefon, e-post), kui andmesubjekt registreerub Kuusakoski maililisti Kuusakoski kodulehel, kui andmesubjekt registreerub turundustegevuse raames või ka muudel viisidel.

Isikuandmeid võidakse andmetöötleja õigustatud huvi või andmesubjekti nõusoleku korral koguda ka andmetöötlejale saadaval olevatest teistest registritest, sh riiklikest andmebaasidest, samuti Kuusakoski gruppi kuuluvatelt teistelt ettevõtetelt.

6
Andmete edastamine ja avalikustamine ning EU ja Euroopa majanduspiirkonnast väljaviimine

Andmetöötleja võib käesolevas dokumendis järgnevalt kirjeldatud eesmärkidel edastada andmesubjekti isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Kui seda tehakse, siis andmeid andmetöötleja nimel käitlev kolmas osapool võib andmeid käidelda vaid lepinguga reguleeritult, vastavalt kirjalikele juhenditele ning vaid käesolevas dokumendis kirjeldatud eesmärkidel, kusjuures ligipääs andmetele nende käitlemiseks võimaldatakse vaid nendele isikutele, kellele on ligipääs tarvilik johtuvalt neile antud ülesannetest andmeid käidelda.

Andmetöötleja võib edastada isikuandmeid kolmandatele osapooltele töötlemiseks neile osapooltele antud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses. Kolmandatele osapooltele antud ülesanded hõlmavad muuhulgas andmebaaside ja tarkvara hankimist ja hooldust, samuti andmetöötluse teenust, turundusteenust ja muid turundust puudutavaid tegevusi.

Andmetöötleja äriüksuse tervikliku või osalise müügi või muude organisatsiooniliste muudatuste korral võib andmetöötleja edastada isikuandmed äriüksuse ostjale ja nende konsultantidele vastavalt seaduses ettenähtule.

Isikuandmeid säilitatakse Euroopa majanduspiirkonnas asuvates serverites.

7
Andmete turvalisus

Füüsilised andmed:

Paberkandjal eksisteerivad andmed hoiustatakse lukustatud keskkonnas.

Elektrooniliselt töödeldavad andmed:

Andmebaasid, milles isikuandmeid hoitakse, on kaitstud tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste abivahenditega. Andmebaasid ning varukoopiad andmebaasidest asuvad lukustatud keskkonnas.

Andmetöötleja hoolitseb selle eest, et ligipääs isikuandmetele oleks vaid neil andmetöötleja töötajatel ning antud kontekstis andmetöötlejat esindatavatel koostööpartneritel, kelle puhul see on vajalik seoses neile pandud tööülesannetega.

8
Andmete säilitamine

Andmekäitleja säilitab andmeid vähemalt seni, kuni on tarvilik tulenevalt käesolevas dokumendis kirjeldatud andmete kasutamise eesmärgist. Andmete säilitamise periood defineeritakse järgnevatel alustel:

 • Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid säilitatakse, kuni selleks on andmekäitlejal õigustatud huvi. Andmekäitleja määrab oma õigustatud huvi olemasolu oma online-teenuste kasutamise ja andmesubjektiga toimunud kommunikatsiooni põhjalt.
 • Isikuandmed kustutatakse registrist, kui andmesubjekt võtab tagasi enda poolt varem antud õigused otseturunduseks või avaldab protesti oma isikuandmete kasutamise kohta. Sellisel juhul säilitatakse siiski andmed otseturunduse jaoks isikuandmete kasutamisest keeldumise kohta.
 • Isikuandmed kustutatakse registrist, kui andmesubjekt on selleks soovi avaldanud ning andmetöötlejal ei ole õigust andmeid säilitada. Iganenud andmed ning andmed, mis on märgitud kustutamiseks, kustutatakse andmebaasi regulaarse hoolduse ajal.
9
Andmesubjekti õigused

Isikuandmete kaitse üldmäärus annab andmesubjektile mitmeid õigusi, millega on võimalik enda isikuandmete käitlemise üle otsustada:

 • Õigus ligipääsule: andmesubjektil on õigus saada andmetöötlejalt kinnitust selle kohta, kas andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid ning saada nimetatud andmetele ligipääs. Andmetöötleja võib paluda andmesubjektil täpsustada oma päringut, muuhulgas täpsustada päritavate andmete detailsust.
 • Andmete parandamine: andmesubjektil on õigus nõuda andmetöötlejalt end puudutavate ebatäpsete või valede isikuandmete parandamist või andmebaasi sisestamise lõpuleviimist.
 • Õigus saada unustatud: andmesubjektil on õigus nõuda andmetöötlejalt end puudutavate isikuandmete kustutamist ning andmetöötlejal on kohustus need andmed kustutada juhul, kui alus andmete säilitamiseks puudub või see on iganenud või kui andmesubjekt on taganenud varem antud õigusest andmeid kasutada.
  - Andmetöötluse piiramine: seaduses nähtud juhtudel on andmesubjektil õigus nõuda andmetöötlejalt end puudutavate isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Õigus andmete teisaldatavusele: andmesubjekt võib seaduses nähtud juhtudel nõuda end puudutavate isikuandmete edastamist levinud masinloetaval viisil endale või mõnele teisele andmetöötlejale ilma senise andme-töötleja poolsete takistusteta.
 • Otseturundus ja õigus olla vastu oma isikuandmete kasutamisele otseturunduseks: andmesubjektil on õigus olla vastu oma isikuandmete kasutamisele otseturunduse eesmärgil. Juhul, kui andmetöötleja õigus andmete töötlemiseks põhineb andmesubjekti ühesel nõusolekul, on andmesubjektil igal hetkel õigus oma nõusolek tagasi võtta.

Teatud juhtudel on andmesubjektil võimalik pääseda ligi enda isikuandmetele ning neid parandada läbi Kuusakoski elektrooniliste kanalite. Juhul, kui andmetöötleja ei kasuta taolisi kanaleid, suunatakse päringud klienditeenindusse (andmed toodud all). Päringud andmete kustutamise, teisaldamise või vastuseisu osas enda andmete töötlemise suhtes suunatakse klienditeenindusse.

Kuusakoski AS klienditeenindus:

Betooni 12, 13816 Tallinn
Lühinumber 13660
e-post: firma@kuusakoski.com

Kuusakoski reageerib andmesubjekti päringule, võttes vajadusel koheselt kasutusele meetmed ning vastab andmesubjekti päringule mitte hiljem kui 1 kuu jooksul alates päringu esitamisest.

Lisaks on andmesubjektil õigus esitada kaebus rikkumiste kohta Andmekaitse Inspektsioonile.