Hankinnan yleiset sopimusehdot

Hankinnan yleiset sopimusehdot suomeksi löydät alta. You can find Kuusakoski Terms and Conditions of Procurement in English via this link.

Hankinnan yleiset sopimusehdot

Yleistä

Yleistä

Näitä yleisiä sopimusehtoja (Ehdot) sovelletaan Kuusakoski Oy:n (Y-tunnus 1589236-3) (Kuusakoski) harjoittamaan Materiaalin (määritelty alla) vastaanottoon ja hankintaan sekä Kuusakosken tarjoamiin kierrätyspalveluihin (Palvelut).

Näissä ehdoissa:
a) jokaiseen Kuusakoskelle Materiaalia toimittavaan tai Palveluita ostavaan henkilöön viitataan ilmaisulla Asiakas;

b) kaikkeen tuhottavaksi, kierrätettäväksi tai uudelleenkäytettäväksi tarkoitettuun materiaaliin viitataan ilmauksella Materiaali;

c) Kuusakoskeen ja Asiakkaaseen viitataan yhdessä ilmauksella Osapuolet ja
kuhunkin erikseen ilmauksella Osapuoli;

d) jokaiseen sopimukseen Kuusakosken ja Asiakkaan välillä viitataan ilmauksella Sopimus.

Mikäli Kuusakoski ja Asiakas eivät ole solmineet erillistä kirjallista Sopimusta, katsotaan Kuusakosken toimittaman tarjouksen tai tilausvahvistuksen, näiden ehtojen sekä mahdollisten tilauksessa tai tarjouksessa viitattujen Kuusakosken tuote- tai palvelukohtaisten ehtojen muodostavan Sopimuksen.

Materiaali

Materiaali

Kuusakoski käsittelee, hyödyntää ja / tai luovuttaa Materiaalin tavanomaisten liiketoimintakäytäntöjensä mukaisesti, noudattaen soveltuvaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Materiaalin omistus- ja hallintaoikeus siirtyy Kuusakoskelle, aikaisempana seuraavista:

i) kun Kuusakosken edustaja (ml. myös alihankkijan työntekijä) on kuitannut Materiaalin vastaanotetuksi; ja

ii) kun Kuusakoski on maksanut Materiaalin. Ellei sovellettavasta toimitusehdosta muuta johdu, vaaranvastuu Materiaalista siirtyy, kun Materiaali on toimitettu Kuusakosken toimipisteeseen.

Asiakkaan tulee varmistua siitä, että Materiaali ei sisällä (ellei asiasta ole nimenomaisesti toisin sovittu) mitään radioaktiivista tai säteilevää ainetta, räjähdysaineita, taisteluvälineitä tai aseiden tai ammusten osia, tartuntavaarallisia, myrkyllisiä tai haitallisia aineita tai muuta ongelmajätteeksi katsottavaa materiaalia (edellä mainitut jäljempänä yhdessä Kielletty Materiaali).

Palvelut

Palvelut

Palveluiden laajuus ja sisältö määritellään Sopimuksessa. Kuusakoski tarjoaa Palvelut tavanomaisten liiketoimintakäytäntöjensä sekä prosessiensa mukaisesti. Kuusakoskella on oikeus käyttää alihankkijoita, joiden työstä se vastaa kuin omastaan.


Asiakas on velvollinen toimimaan yhteistyössä Kuusakosken kanssa sen varmistamiseksi, että Palvelut voidaan tuottaa Sopimuksen mukaan ja
ilman tarpeetonta vaikeutta tai viivästyksiä.

Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että sen henkilöstö sekä mahdollinen alihankkijoiden henkilöstö noudattaa Kuusakosken antamia Materiaalin toimitusta koskevia ohjeita.

Keräysastiat

Keräysastiat

Kuusakosken Asiakkaalle toimittamat Materiaalin keräykseen tarkoitetut astiat pysyvät Kuusakosken omaisuutena, eikä astioita ole sallittua käyttää muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalle toimitetut keräysastiat ovat Asiakkaan vastuulla, ja Asiakas on velvollinen korvaamaan mahdolliset vaurioituneet astiat.

Raportointi, hinnoittelu ja maksuehdot

Raportointi, hinnoittelu ja maksuehdot

Ellei toisin ole sovittu, Materiaali vastaanotetaan, luokitellaan, punnitaan, laskutetaan ja / tai hyvitetään sekä raportoidaan Kuusakosken yleisten käytäntöjen ja hinnastojen mukaisesti. Kuusakoski suorittaa mahdolliset hyvitykset 30 päivän maksuajalla hyvityslaskun päiväyksestä.


Palvelut veloitetaan ja laskutetaan jälkikäteen neljäntoista (14) päivän maksuajalla Kuusakosken yleisten hinnastojen mukaisesti. Kuusakoski veloittaa viivästyneistä suorituksista viivästyskorkoa korkolain (633/1982, muutoksineen) mukaan. Kuusakoskella on oikeus edellyttää, että Asiakas maksaa Palveluista veloitettavat maksut ennen Palveluiden tarjoamista.

Kuusakosken tarjoamat Materiaalien hinnat ja hyvitykset perustuvat Materiaalien arvoon normaaleissa markkinaoloissa. Mikäli Materiaalien hinnoissa tapahtuu poikkeuksellisia muutoksia, on Osapuolilla velvollisuus neuvotella hintojen ja hyvitysten tarkistamisesta (Neuvotteluvelvoite).

Reklamaatiot

Reklamaatiot

Asiakkaan tulee reklamoida kirjallisesti virheelliseksi katsomistaan hyvityksistä ja / tai Palveluista viivytyksettä ja viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa virheelliseksi katsomansa hyvityslaskun saamisesta tai Palveluiden tarjoamisesta. Mikäli Asiakas ei reklamoi edellä esitetysti, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen hyvityksen ja / tai Palvelut.

Luottamuksellisuus

Luottamuksellisuus

Osapuolet pitävät Sopimuksen ja sen perusteella saamansa toisen osapuolen liikesalaisuudet (ml. hinnat ja hyvitysperusteet) luottamuksellisina.

Vastuunrajoitukset

Vastuunrajoitukset

Osapuolet eivät ole vastuussa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, jotka perustuvat tai liittyvät Materiaalin hankintaan, Palveluihin, tai Sopimukseen (tai sen rikkomiseen). Kuusakosken Sopimukseen perustuva tai liittyvä kokonaisvastuu ei voi ylittää missään tapauksessa 10.000 euroa. Vastuunrajoituksia ei sovelleta tahallisiin tai törkeän tuottamuksellisiin rikkomuksiin, henkilövahinkoihin, eikä vahinkoihin, jotka aiheutuvat siitä, että Asiakas toimittaa Kuusakoskelle Kiellettyä Materiaalia.

Yksityisyys

Yksityisyys

Asiakas vahvistaa, että se on vastaanottanut ja hyväksynyt Kuusakosken tietosuojaselosteet.

Mikäli Palveluiden tuottaminen edellyttää sitä, että Kuusakoski käsittelee Asiakkaan puolesta henkilötietoja (siten kuin asia on määritelty EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa), Asiakas on velvollinen ilmoittamaan asiasta Kuusakoskelle, ja Osapuolet allekirjoittavat erillisen tietojenkäsittelysopimuksen Kuusakosken soveltamien vakioehtojen mukaisesti.

Ennenaikainen päättäminen

Ennenaikainen päättäminen

Sulkematta pois Osapuolten lakiin perustuvia tai
muita oikeuksia, kullakin Osapuolella on oikeus
päättää Sopimus ilman irtisanomisaikaa, mikäli:

a) Osapuolet eivät saavuta yksimielisyyttä hyvitysten ja / tai hintojen muuttamisesta Neuvotteluvelvoitteen perusteella käytyään neuvotteluita vähintään 30 päivän ajan;

b) toinen Osapuoli rikkoo olennaisella tavalla Sopimusta, eikä korjaa rikkomustaan ilman aiheetonta viivästystä saatuaan asiasta huomautuksen;

c) toinen Osapuoli tekee hakemuksen koskien mitä tahansa siihen kohdistuvaa insolvenssimenettelyä, tai joutuu insolvenssimenettelyn tai sitä koskevan välittömän uhan kohteeksi; ja / tai

d) Osapuoli on kohdannut Ylivoimaisen Esteen (määritelty alla), joka on estänyt tai viivästyttänyt sopimusvelvoitteiden täyttämistä yli 30 päivää.

Sopimuksen ennenaikaisen päättäminen ei vapauta Osapuolta jo kertyneistä maksuvelvollisuuksista.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este

Jos mikä tahansa tapahtuma tai olosuhde, joka:

i) on Osapuolen kohtuullisen kontrollin
ulkopuolella; ja

ii) jota ei olisi voitu kohtuudella
ennakoida Sopimusta tehtäessä (Ylivoimainen
Este)

estää, viivästää tai kohtuuttomasti haittaa kyseistä Osapuolta suorittamasta yhtä tai useaa Sopimuksen mukaista velvoitettaan, Ylivoimaisen Esteen vaikutuspiirissä olevalla Osapuolella on oikeus pidättäytyä suorituksestaan Ylivoimaisen Esteen vaikutuksen ajan (ilman korvausvelvollisuutta). Ylivoimaisen Esteen vaikutuksista kärsivän Osapuolen tulee välittömästi kirjallisesti ilmoittaa toiselle Osapuolelle Ylivoimaisesta Esteestä. Kuusakoskella on oikeus vedota myös alihankkijansa kohtaamaan Ylivoimaiseen Esteeseen.

Lainvalinta ja riitojenratkaisu

Lainvalinta ja riitojenratkaisu

Kuusakosken ja Asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset ja periaatteet.

Palveluista ja / tai Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi. Kuusakoskella on lisäksi oikeus velkoa riidattomia Asiakkaalta olevia saatavia yleisissä tuomioistuimissa. 

Muutokset, soveltamisjärjestys ja siirtäminen

Muutokset, soveltamisjärjestys ja siirtäminen

Kaikki poikkeukset Sopimuksesta edellyttävät Kuusakosken nimenomaista etukäteistä kirjallista suostumusta. Kuusakoski ei hyväksy mitään ehtoja tai määräyksiä, jotka poikkeavat tai ovat ristiriidassa näiden Ehtojen kanssa, ellei Kuusakosken asianmukaisesti valtuutettu edustaja ole hyväksynyt ehtoja ja / tai määräyksiä kirjallisesti (esimerkiksi Kuusakosken tilausvahvistuksessa). Mikäli nämä Ehdot ja yksittäiseen Palveluun sovellettavat Kuusakosken erityisehdot (esimerkiksi Turvallisen tuhoamisen ehdot) ovat ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti erityisehtoja.

Kuusakoskella on oikeus siirtää Sopimus konserniyhtiölleen tai kolmannelle taholle, joka hankkii Sopimukseen liittyvän liiketoiminnan.

Kuusakoskella on oikeus muuttaa näitä Ehtoja koska tahansa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Asiakkaalle. Mikäli Asiakas vastustaa muutoksia kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun se vastaanotti ilmoituksen koskien muutoksia, tulee Osapuolten neuvotella vilpittömässä mielessä asiasta. Jos Osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen muutoksista, ja edellyttäen että Kuusakoski kieltäytyy jatkamasta yhteistyötä silloisilla Ehdoilla, kummallakin Osapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään 30 päivän
irtisanomisajan kuluttua.