Työnhakijat

JOHDANTO

Kunnioitamme Kuusakoskella (Kuusakoski Oy, y-tunnus 1589236-3) (Kuusakoski) yksityisyyttäsi.

Ymmärrämme, että rekrytointi on luottamuksellinen prosessi, jonka yhteydessä voidaan käsitellä myös sensitiivisiä tietoja. Tältä sivulta löydät tietoja siitä, kuinka käsittelemme rekisterinpitäjänä henkilötietojasi, mikäli lähestyt meitä avoinna olevaan työpaikkaan liittyvällä asialla.

Muiden sidosryhmiemme ja muiden Kuusakoski-konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilötietojen käsittelystä löydät lisätietoja täältä.

Löydät tietoja vaikutusmahdollisuuksistasi alta kohdasta Tietoja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista ja niiden käytöstä.
Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa ja tiedotamme kaikista olennaisista muutoksista.

Tämä sivu on päivitetty viimeksi: 4.5.2022

MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME

MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME

Keräämme sinusta perustiedot, joita ovat:

 • Nimitiedot

 • Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

Lisäksi keräämme sinusta muita rekrytointiprosessiin liittyviä tietoja, kuten:

 • Pätevyystiedot sekä kouluttautumiseen liittyvät tiedot

 • Osaamista koskevat tiedot (kuten kielitaito)

 • Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestien tiedot

 • Muut työhakemuksessa tai ansioluettelossa oma-aloitteisesti antamasi tiedot, kuten tiedot suosittelijoista ja harrastuksista.

Tehtävään valitulle voidaan lisäksi teetättää työhöntulotarkastuksen yhteydessä yhtiön päihdeohjelman mukainen huumeseula, mikäli tähän on tehtävään liittyvät perusteet. Työhöntulotarkastuksista annetaan lausunto, joka toimitetaan tarkastettavalle sekä palkkahallintoon arkistoitavaksi. Eräissä tehtävissä hakijasta voidaan lisäksi teettää turvallisuusselvityslain (726/2014, muutoksineen) mukainen turvallisuusselvitys, mikäli selvityksen kohde on antanut siihen etukäteen kirjallisen suostumuksensa. Tässä yhteydessä Kuusakoski saa toimivaltaiselta viranomaiselta hyväksyvän tai hylkäävän vastauksen, mutta ei muita turvallisuusselvitykseen liittyviä tietoja.

MIHIN TARKOITUKSIIN JA MILLÄ PERUSTEILLA KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJA

MIHIN TARKOITUKSIIN JA MILLÄ PERUSTEILLA KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJA

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Kuusakosken oikeutettu etu perustuen Kuusakosken ja rekisteröidyn väliseen suhteeseen, joka syntyy rekisteröidyn jättäessä Kuusakoskelle työhakemuksen. Henkilötietojesi käsitteleminen on välttämätöntä työhakemusten käsittelemiseksi ja rekrytoinnin toteuttamiseksi.

Käsittelemme henkilötietojasi yksinomaan rekrytointiprosessin ja siihen kuuluvan soveltuvuusarvioinnin toteuttamiseksi. Käsittelemme lähtökohtaisesti vain sinulta saatuja tietoja. Poikkeuksen tästä muodostavat tiedot, joita viranomainen luovuttaa meille laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi tai joiden keräämisestä tai saamisesta laissa erikseen nimenomaisesti säädetään.

KAUANKO HENKILÖTIETOJA SÄILYTETÄÄN?

KAUANKO HENKILÖTIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme henkilötietojasi vain sen ajan, kuin se on tarpeen kyseisten tietojen käyttötarkoitusta varten. Työnhakijoiden osalta tavanomainen säilytysaika on kohdennetuissa hauissa kaksi vuotta rekrytointipäätöksen tekemisestä, perustuen tasa-arvolain (609/1986) mukaisen syrjintäsyytteen nostamisen vanhentumisaikaan. Avointen hakemusten säilytysaika on 6 kuukautta hakemuksen lähettämisestä, jota voimme pidentää suostumuksellasi.

Huomaathan, että mikäli sinusta tulee Kuusakosken työntekijä, sovelletaan sinuun Kuusakosken työntekijöitä koskevia henkilötietojen käsittelyä koskevia käytäntöjä.

Säilytämme henkilötietojasi kauemmin siltä osin kuin pakottava lainsäädäntö, meihin kohdistuva oikeudellinen vaatimus tai lakiin tai sopimukseen perustuva kanne- tai reklamaatioaika niin edellyttää.

Kun henkilötietojasi ei enää tarvita, tiedot tuhotaan tietoturvallisesti tai anonymisoidaan peruuttamattomasti. Vanhentuneet ja poistettaviksi merkityt tiedot poistetaan säännöllisten tietokanta-ajojen yhteydessä.

KUINKA SUOJAAMME HENKILÖTIETOJA?

KUINKA SUOJAAMME HENKILÖTIETOJA?

Tietokannat, joihin henkilötietojasi tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Huolehdimme siitä, että ainoastaan niillä Kuusakosken työtekijöillä ja Kuusakosken lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Mahdollinen ei-sähköinen aineisto (esimerkiksi paperiset hakemukset) pääsääntöisesti skannataan ja lähetetään sähköisesti tallennettavaksi tietokantaan. Tämän jälkeen alkuperäinen aineisto tuhotaan asianmukaisesti tietoturvallisella tavalla, ellei sen säilyttämiseen ole erityistä perustetta (esimerkiksi lainsäädännön vaatimukset). Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

MISTÄ SAAMME HENKILÖTIETOJA?

MISTÄ SAAMME HENKILÖTIETOJA?

Saamme tietoja lähtökohtaisesti vain sinulta, esimerkiksi toimittamistasi asiakirjoista (kuten työhakemus, ansioluettelo) ja erinäisissä viestintätilanteissa (haastatteluissa sekä puhelimen tai sähköpostin välityksellä) tai suostumuksellasi muista lähteistä.

Mikäli hankimme sinua koskevia tietoja (esimerkiksi turvallisuusselvitykset) luotettavuuden selvittämistä varten, ilmoitamme tästä sinulle erikseen.

KUMPPANIT JA KOLMANNNET OSAPUOLET, JOILLE JAAMME HENKILÖTIETOJASI

KUMPPANIT JA KOLMANNNET OSAPUOLET, JOILLE JAAMME HENKILÖTIETOJASI

Siirrämme tietojasi kolmansille osapuolille, kuten alihankkijoinamme toimiville palveluntarjoajille, mikäli se on tarpeen rekrytointiprosessin toteuttamiseksi. Kun siirrämme henkilötietoja taholle, joka käsittelee tietoja puolestamme (eli henkilötietojen käsittelijälle), olemme varmistuneet sopimuksellisin ja muin järjestelyin siitä, että henkilötietoja käsitellään vain antamiemme kirjallisten ohjeiden perusteella ja vain tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin. Lisäksi varmistamme sen, että pääsy henkilötietoihin on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on tehtäviinsä liittyvä tarve saada pääsy henkilötietoihin.

Siirrämme henkilötietojasi sellaisten palveluiden tai tehtävien toteuttamiseksi, jotka olemme osoittaneet henkilötietojen käsittelijöille. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi soveltuvuusarviointien tekeminen sekä tietotekniikkaan liittyvät palvelut.

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Säilytämme tietojasi Euroopan talousalueella (ETA) sijaitsevilla palvelimilla, mutta osalla alihankkijoistamme on pääsy henkilötietoihisi myös ETA:n ulkopuolelta. Tällaisissa tilanteissa olemme huolehtineet siitä, että nämä tahot sitoutuvat soveltamaan henkilötietojen käsittelyssä riittävää tietosuojan tasoa

 • varmistamalla, onko Euroopan komissio antanut päätöksen kohdemaan tietosuojan tason riittävyydestä (esim. Iso-Britannia); tai

 • varmistamalla, että tietojen siirrot perustuvat EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiin asianmukaisiin suojatoimiin, kuten Euroopan komission hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin.

Lisätietoja henkilötietojen rajat ylittävistä siirroista sekä niihin sovellettavista asianmukaisista suojatoimista on saatavilla Kuusakosken henkilöstöhallinnosta (yhteystiedot tämän sivun lopussa).

TIETOJA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVISTÄ OIKEUKSISTA JA NIIDEN KÄYTÖSTÄ

TIETOJA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVISTÄ OIKEUKSISTA JA NIIDEN KÄYTÖSTÄ

EU:n tietosuoja-asetus takaa sinulle oikeuksia, joita käyttämällä voit itse useissa tilanteissa määrätä henkilötietojesi käsittelystä. Voit käyttää seuraavia oikeuksia suhteessa Kuusakoskeen niiltä osin kuin Kuusakoski toimii rekisterinpitäjänä kyseisille tiedoille:

 • Tarkastusoikeus: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö Kuusakoski henkilötietojasi, sekä oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja tarkastaa ne.

 • Oikeus oikaista tiedot: Sinulla on oikeus vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojesi oikaisemista tai henkilötietojesi täydentämistä.

 • Oikeus tulla unohdetuksi: Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista, ja Kuusakoskella on velvollisuus poistaa tällaiset tiedot, mikäli henkilötietojen käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, tai henkilötietojen säilyttämiseen liittyvä, Kuusakoskea velvoittava lainsäännös tai sopimusvelvoite on päättynyt tai olet peruuttanut tietojesi käsittelyä koskevan suostumuksen.

 • Käsittelyn rajoittaminen: Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista (esimerkiksi siksi ajaksi, kun odotat vastausta henkilötietojesi oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön).

 • Oikeus siirtää tiedot: Sinulla on tiettyjen lakisääteisten edellytysten vallitessa oikeus saada henkilötietosi yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle Kuusakosken estämättä.

 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin kuin Kuusakoski käsittelee henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella. Tällaisissa tilanteissa Kuusakoskella on velvollisuus noudattaa vaatimustasi, ellei käsillä ole huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksia, voit osoittaa pyynnön Kuusakosken henkilöstöhallinnolle, jonka yhteystiedot ovat: hr@kuusakoski.com.

Kuusakoski ryhtyy toimenpiteisiin pyyntösi perusteella viivyttelemättä, ja toimittaa tiedot toimenpiteistään pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta.

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Kuusakosken suorittamasta henkilötietojen käsittelystä. Valitus tehdään toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle, tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi.