Ettevõtte Kuusakoski Recycling teabeturbepoliitika

Sissejuhatus

Käesolev teabeturbepoliitika määratleb ettevõttes Kuusakoski Recycling teabeturbe rakendamise ja arendamise põhimõtteid, kohustusi ja kontrollmeetmeid.

Teabeturbepoliitikat täiendavad teabeturbejuhised ja -põhimõtted ning andmete privaatsuse juhised. Need juhised kehtivad kõigile ettevõtte töötajatele ja ettevõttega Kuusakoski lepingulises suhtes olevatele alltöövõtjatele.

Käesolev teabeturbepoliitika kehtib kuni edasiste teadeteni ja selle on kinnitanud ettevõtte Kuusakoski Recycling tegevdirektor. Käesolev teabeturbepoliitika ja muud teabeturbejuhised hoitakse kooskõlas töökeskkonna ja kehtivate õigusaktidega ning käesolevat teabeturbepoliitikat ja muid teabeturbejuhiseid värskendatakse vastavalt töökeskkonnas ja kehtivates õigusaktides toimuvatele muutustele.  

Teabeturve ja andmekaitse

Teabeturbe eesmärgiks on hoida ja kaitsta teavet, andmesüsteeme, IT- teenuseid, andmetöötlust ja andmete edastust.

Andmete kaitse tähendab isikuandmete ja inimestega seotud muude delikaatsete või konfidentsiaalsete andmete kaitsmist.

Teabeturbe ja andmekaitse kohustus tuleneb ja lähtub riiklike ja rahvusvaheliste seadustega sätestatud üldistest kohustustest ja õigusaktidega sätestatud tegevusvaldkonnapõhistest kohustustest.

Tavad

Teabeturbe haldamine ja arendamine on pidev protsess. Kuusakoski töötajate teadmised teabeturbest edastatakse koolituste ja teabeturbejuhiste abil. Kuusakoski teeb aktiivselt uurimistööd teabe kaitsmise uute tehnoloogiate ja tavade vallas ning rakendab selle käigus saadud tulemusi.

Kohustused kontsernis Kuusakoski Recycling

Teabeturbe tagamise eest vastutab ettevõte Kuusakoski Recycling tegevdirektor, keda toetab selles juhtkond ja grupi ettevõtete teised tegevdirektorid.

Teabeturbe meeskond toetab regulaarselt teabeturbe rakendamise järeltegevusi, arendamist ja aruandlust.

Ülemused vastutavad teabeturbe nõuete täitmise eest oma ettevõtteüksustes. Töötaja ülemus tagab, et töötaja järgiks kehtivaid teabeturbejuhiseid. Iga töötaja vastutab teabeturbe nõuete endapoolse täitmise ja edastatud juhiste järgimise eest oma töös.

Mittevastavused

Igasugune teabeturbepoliitika või juhistega vastuollu minev tegevus loetakse teabeturbenõuete rikkumiseks. Kuusakoski on kehtestanud menetlused rikkumisolukordade jaoks. Töötajatel on kohustus teatada igasugustest tähelepanekutest soeses teabeturbe ohtude ja kõrvalekalletega.

Värskendatud: 1. veebruar 2022