Ettevõtte Kuusakoski Recycling teabeturbepoliitika

Sissejuhatus

Käesolev infoturbepoliitika määratleb Kuusakoski Recycling Groupi infoturbe ja andmekaitse rakendamise ja arendamise nõuded, vastutuse ja kontrollid. Infoturbepoliitikat täiendavad töötajate ja partnerite infoturbe suunised ja -põhimõtted ning andmekaitsesuunised. Kõik kontserni töötajad ja lepingulised alltöövõtjad peavad neid suuniseid järgima.

Turvalisuspoliitika kehtib kuni edasise teatamiseni ja on heaks kiidetud Kuusakoski Recycling'i presidendi ja tegevjuhi poolt. Infoturbepoliitikat ja infoturbejuhiseid ajakohastatakse aktiivselt, et kajastada tegevuskeskkonna ja seadusandluse muutusi.

INFOTURVE JA ANDMEKAITSE

INFOTURVE JA ANDMEKAITSE

Infoturbemeetmete eesmärk on kaitsta Kuusakoski, klientide ja partnerite andmete, infosüsteemide, teenuste, andmetöötluse ja teabevahetuse konfidentsiaalsust, terviklikkust ja kättesaadavust. Need meetmed tagavad äritegevuse järjepidevuse ning klientidele pakutavate teenuste usaldusväärsuse ja turvalisuse. Eesmärgiks on olla infoturbe tavade valdkonnas juhtpositsioonil. See toetab Kuusakoski visiooni olla klientide jaoks parim partner.

Andmekaitse tähendab isikuandmete ja muu isiku kohta käiva tundliku või konfidentsiaalse teabe kaitset.

Kuusakoski on kohustatud järgima ja juhinduma teabeturbe ja andmekaitse osas riiklikest ja rahvusvahelistest üldistest juriidilistest kohustustest, tööstusharu spetsiifilistest juriidilistest kohustustest ja klientide nõuetest.

PRAKTIKA

PRAKTIKA

Infoturbe haldamine ja arendamine on pidev protsess, mida juhitakse Kuusakoski infoturbe juhtimissüsteemi kohaselt, mis on riskipõhine ja põhineb pideva täiustamise põhimõtetel. Töötajate turvateadlikkust arendatakse pidevalt koolituste, teabe ja juhiste kaudu, mis sisaldavad ajakohaseid turvasuuniseid. Kuusakoski uurib ja kasutab aktiivselt uusi tehnoloogiaid ja toimimismudeleid teabe kaitsmiseks.

KOHUSTUSED KUUSAKOSKI RECYCLING GROUPIS

KOHUSTUSED KUUSAKOSKI RECYCLING GROUPIS

Infoturbe rakendamise eest vastutab tegevjuht, keda toetavad kontserni juhtkond ja kontserni ettevõtete tegevjuhid. Infoturbe meeskond moodustab kontserni infoturbe olukorra ülevaate, haldab meetmeid, annab aru ja toetab juhtkonda rakendamise jälgimisel ja arendamisel. Juhendajad vastutavad infoturbe ja andmekaitse rakendamise eest oma üksustes vastavalt kehtivatele suunistele. Juhendaja vastutab selle eest, et töötajad oleksid kursis kehtivate turvasuunistega. Iga töötaja vastutab juhiste järgimise eest oma töös.

INFOTURBEINTSIDENTIDE PUHUL

INFOTURBEINTSIDENTIDE PUHUL

Infoturbeintsidente hallatakse vastavalt määratletud intsidentide haldamise protsessidele. Pidev täiustamine hõlmab õppimist kõrvalekalletest. Infoturbe rikkumine on määratletud kui tegevus, mis rikub infoturbe põhimõtteid või juhiseid. Kuusakoski on määratlenud rikkumisolukordade menetlused. Töötajad on kohustatud teatama oma ülemusele kõikidest täheldatud infoturbeohtudest ja kõrvalekalletest.