KUUSAKOSKI VEEBILEHE PRIVAATSUSPOLIITIKA AVALDUS JA KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

SISSEJUHATUS

Meie ettevõttes Kuusakoski (AS Kuusakoski, äriregistri kood 10167439, ''Kuusakoski“) austame teie eraelu puutumatust.

Käesolev lehekülg sisaldab teavet selle kohta, kuidas me töötleme teie isikuandmeid vastutava töötlejana, kui te esindate ettevõtet, mis pakub meile tooteid ja teenuseid, või muud tüüpi partnerettevõtet ("Partner").

Pange tähele, et see lehekülg ei käsitle isikuandmete töötlemist (potentsiaalsete) klientide puhul. Teiste sidusrühmade isikuandmete töötlemise kohta leiate täiendavat teavet siit, teiste Kuusakoski kontserni ettevõtete kohta leiate täiendavat teavet siit ja veebilehega seotud isikuandmete kohta leiate täiendavat teavet siit. Kui teie või teie esindatava ettevõtte poolt tarnitud kaup on taaskasutatav materjal, loeme teid või ettevõtet Kuusakoski kliendiks, sealhulgas juhul, kui Kuusakoski maksab kõnealuste materjalide eest.

Teavet oma õiguste kohta vt allpool toodud Teave andmesubjekti õiguste ja nende kasutamise kohta.

Me võime käesolevat privaatsuspoliitikat vajaduse korral uuendada, et näiteks seadusandlusega kaasas käia, ning teavitame andmesubjekte kõigist olulistest muudatustest.

 

Käesolevat dokumenti uuendati viimati: 26.10.2021

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE?

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE?

Me kogume iga partneri ja tema esindajate kohta järgmisi põhiandmeid:

 • kontaktisiku nimi

 • kontaktandmed (aadress, telefoninumber ja e-posti aadress)

 • kontaktisiku tööandja ja ametikoha või töökoha andmed.

Lisaks kogume muid andmeid, mis on seotud partnerlussuhte ja muude asjakohaste seostega, nt:

 • lepingu, tellimuse ja arve esitamise andmed

 • teave ostu- või ostuprojekti koosolekute, telefonikõnede ja muude vestluste, sealhulgas e-posti kirjavahetuse kohta

 • transpordiettevõtte sõidukite terminalidest saadud asukoha- ja marsruudiandmed, kui ettevõte jagab neid andmeid Kuusakoski'ga.

MIS ON ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGIKS JA ALUSEKS?

MIS ON ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGIKS JA ALUSEKS?

Me töötleme isikuandmeid järgmistel alustel:

 • Lepingu täitmine seoses toote või teenusega, mille oleme tellinud teie esindatavalt organisatsioonilt. See alus hõlmab ka arvete esitamisega seotud meetmeid ja nende korrigeerimiseks võetud meetmeid.

 • Õigustatud huvi (kui see on olemas). Õigustatud huvi on olemas näiteks partneriga suhete haldamisel ja arendamisel ning kuritarvituste ennetamisel ja uurimisel.

 • Seadusandlikud kohustused. Näiteks raamatupidamiseeskirjad ja jäätmevedu ja/või -töötlemist käsitlevad eeskirjad.

KUI KAUA ISIKUANDMEID SÄILITATAKSE?

KUI KAUA ISIKUANDMEID SÄILITATAKSE?

Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik nimetatud andmete kasutamise eesmärgil. Kliendiandmeid säilitatakse tavaliselt kolm (3) aastat pärast kliendisuhte lõppemist, mille järel me teeme andmed passiivseks. Passiivsed kliendiandmed hõlmavad nime, aadressi ja tellimuste andmeid ning neid säilitatakse kümme (10) aastat pärast kliendisuhte lõppu. 

Teie isikuandmeid võidakse säilitada kauem, kui seda kohustavad siduvad õigusaktid, meile esitatud õiguslikud nõuded või seadusest või lepingust tuleneva hagi või nõude esitamise tähtajad. Näiteks nõuavad raamatupidamiseeskirjad, et raamatupidamisdokumentides sisalduvaid andmeid tuleb säilitada kuus või isegi kümme aastat, võttes arvesse vastutava töötleja suhtes kohaldatavaid õigusakte.

Andmeid, mida töödeldakse õigustatud huvides, säilitatakse nii kaua, kui õigustatud huvi võib põhjendatult eeldada. Me määrame selle kindlaks peamiselt teie ja Kuusakoski vahelise kontakti alusel, näiteks aktiivsete ostuprotsesside kohta toimuva suhtluse alusel.

Kui teie isikuandmeid ei ole enam vaja, kustutatakse need turvalisel moel või anonümiseeritakse need nii, et neid ei saa enam taastada. Andmed, mis on aegunud ja kustutamiseks märgitud, hävitatakse regulaarsete andmebaasi partiide käitamise ajal.

Kõik transpordiettevõtte sõidukite terminalidest kogutud asukoha- ja marsruudiandmed kustutatakse meie süsteemidest, nii et meie süsteemides on nähtavad ainult viimase marsruudi andmed. Pange tähele, et teie tööandja võib oma sõidukipargi seiresüsteemi kaudu jagada meiega positsiooni ja marsruudi andmeid pikema perioodi kohta.

KUIDAS ISIKUANDMEID KAITSTAKSE?

KUIDAS ISIKUANDMEID KAITSTAKSE?

Teie isikuandmeid sisaldavad andmebaasid on kaitstud tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste vahenditega. Andmebaasid ja nende varukoopiad paiknevad turvalistes rajatistes. Tagame, et andmetele pääsevad ligi ainult need Kuusakoski töötajad ja Kuusakoski heaks töötavate ettevõtete töötajad, kes vajavad neid andmeid oma töö tegemiseks.

Reeglina skaneeritakse ja saadetakse kõik mitteelektroonilised materjalid (näiteks paberkandjal kliendiandmevormid) andmebaasi, kus need elektrooniliselt arhiveeritakse. Seejärel hävitatakse originaalmaterjal turvaliselt, välja arvatud juhul, kui on konkreetne põhjus selle säilitamiseks (näiteks seadusest tulenevad nõuded). Käsitsi töödeldud dokumente, mis sisaldavad teie isikuandmeid, hoitakse turvalistes rajatistes, mis takistavad volitamata juurdepääsu.

KUIDAS ISIKUANDMEID KOGUTAKSE?

KUIDAS ISIKUANDMEID KOGUTAKSE?

Peamiselt kogume andmeid teilt või teie poolt esindatavalt Partnerilt, kasutades lepingutega kaasas olevaid tarnijate andmevorme, erinevaid sidevahendeid (kõned ja e-kirjad) ning veoteenuse Partnerite puhul juhipäevikuid ja sõidukipargi jälgimisteenuseid.

Samuti võime koguda ja ajakohastada andmeid meie teistest registritest, sealhulgas kontserni ettevõtete registritest, lähtudes õigustatud huvidest, samuti avalikest allikatest (näiteks LinkedIn või teie tööandja veebisait) ja nendest asutustest ja ettevõtetest, kes pakuvad isikuandmetega seotud teenuseid, kuivõrd neil osapooltel on lubatud avaldada teavet Kuusakoski õigustatud huvides (näiteks tarnijate pakkumismenetluste väljakutsed).

KELLEGA ISIKUANDMEID JAGATAKSE? (PARTNERID JA KOLMANDAD ISIKUD)

KELLEGA ISIKUANDMEID JAGATAKSE? (PARTNERID JA KOLMANDAD ISIKUD)

Me võime edastada teie andmeid kolmandatele isikutele, nagu teenusepakkujatele, kui see on vajalik teie isikuandmete töötlemise eesmärgil. Kui me edastame isikuandmeid isikule, kes töötleb neid meie nimel (andmetöötleja), siis on meil olemas lepingulised ja muud kokkulepped, mis tagavad, et isikuandmeid töödeldakse ainult meie kirjalike juhiste kohaselt ja ainult käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidel. Peale selle tagame, et juurdepääs isikuandmetele on piiratud vaid inimestega, kes vajavad neid oma tööks.

Me võime edastada teie isikuandmeid selleks, et teostada teenuseid või ülesandeid, mille oleme delegeerinud andmetöötlejatele. Nende ülesannete hulka kuuluvad näiteks infosüsteemide ja tarkvara pakkumine ja hooldamine, andmetöötlusteenuste osutamine ja transporditeenuste osutamine.

Samuti avaldame teavet seadusega nõutud asutustele - näiteks maksuhaldurile maksustamise eesmärgil.

Õigustatud huvide alusel võivad teie isikuandmeid töödelda ka teised Kuusakoski kontserni kuuluvad ettevõtted. Kui Kuusakoski müüb oma isikuandmete töötlemise valdkonna või selle osa või reorganiseerib muul viisil oma tegevust, võib Kuusakoski vastavalt kehtivatele õigusaktidele anda isikuandmed üle ostjatele ja nende nõustajatele.

KAS ISIKUANDMEID EDASTATAKSE VÄLJAPOOLE EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA?

KAS ISIKUANDMEID EDASTATAKSE VÄLJAPOOLE EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA?

Me hoiame teie andmeid Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asuvates serverites, kuid mõned meie alltöövõtjad saavad teie isikuandmetele juurdepääsu väljastpoolt EMPd. Kuusakoski tegutseb ühtse üleilmse organisatsioonina ja Kuusakoski kontserni kuuluvate ettevõtete töötajatel on vajadusel juurdepääs teie isikuandmetele väljaspool EMPd (näiteks Hiinast, Ühendkuningriigist ja USAst).

Sellistel juhtudel tagame, et need isikud järgivad isikuandmete töötlemisel piisavat andmekaitsetaset,

 • kontrollides, kas Euroopa Komisjon on andnud välja otsuse piisava andmekaitse kohta sihtriigis; VÕI

 • verifitseerides, et andmeedastus põhineb Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR) nõutavatel kaitsemeetmetel, nagu seda on näiteks Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud lepingute tüüptingimused.

Lisateavet piiriülese andmeedastuse ja kohaldatava kaitse kohta saate Kuusakoski klienditeenindusest (vt kontaktandmed lehekülje lõpus).

TEAVE ANDMESUBJEKTI ÕIGUSTE JA NENDE KASUTAMISE KOHTA

TEAVE ANDMESUBJEKTI ÕIGUSTE JA NENDE KASUTAMISE KOHTA

GDPR annab teile mitmeid õigusi, mida saate kasutada erinevates olukordades, et määrata, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse. Kui Kuusakoski on teie andmete vastutav töötleja, võite kasutada Kuusakoski puhul järgmisi õigusi:

 • Õigus tutvuda andmetega: Teil on õigus saada kinnitust selle kohta, kas Kuusakoski töötleb teie isikuandmeid, samuti on teil õigus tutvuda oma andmetega ja neid kontrollida.

 • Õigus andmete parandamisele: Teil on õigus lasta parandada ebatäpseid või ebaõigeid isikuandmeid ning täiendada puudulikke andmeid.

 • Õigus andmete kustutamisele: Teil on õigus lasta oma isikuandmed kustutada ja Kuusakoski on kohustatud need andmed kustutama, kui nende töötlemiseks puudub õiguspärane alus, kui nende säilitamise seaduslik või lepinguline kohustus on lõppenud või kui te olete oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tagasi võtnud.

 • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele: Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist (näiteks oodates vastust oma isikuandmete parandamise või kustutamise taotlusele).

 • Õigus andmete ülekantavusele: Teil on õigus saada oma isikuandmeid üldkasutatavas ja masinloetavas vormis ning edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et Kuusakoski takistaks teid selles.
 • Õigus esitada vastuväiteid: Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui Kuusakoski töötleb neid õigustatud huvi alusel. Sellisel juhul on Kuusakoski kohustatud teie nõuet täitma, välja arvatud juhul, kui on võimalik tõendada kaalukaid õiguspäraseid põhjusi, mis kaaluvad üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused või kui töötlemine on vajalik õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks. Teil on alati õigus esitada vastuväiteid otseturunduse suhtes.

Teatud olukordades võite vaadata ja parandada oma andmeid Kuusakoski poolt pakutavates elektroonilistes teenustes. Kui te ei pääse nendele elektroonilistele teenustele ligi, võite võtta ühendust Kuusakoski klienditeenindusega (vt kontaktandmed allpool). Kuusakoski klienditeenindusele tuleb esitada kustutamise ja edastamise taotlused ning vastuväited.

Klienditeeninduse kontaktandmed:

Betooni 12, 13816 Tallinn, Estonia
Telefoninumber: 13660

Teie taotluse korral rakendab Kuusakoski viivitamatult meetmeid ja esitab üldjuhul aruande oma tegevuse kohta ühe kuu jooksul pärast teie taotluse saamist.

Lisaks on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele seoses Kuusakoski isikuandmete töötlemisega. Kaebus tuleb esitada pädevale järelevalveasutusele -  Eestis on selleks Andmekaitse Inspektsioon - vastavalt nende juhistele. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht on www.aki.ee.

Kuusakoski teiste tegutsemisriikide pädevad asutused on loetletud allpool.

Käesolevat dokumenti uuendati viimati: 26.10.2021