Sule

Logi meiliaadressiga sisse

Kui te ei tea oma parooli või olete selle unustanud, võime teie meiliaadressile saata sisselogimise otselingi.

Create account (corporate customers)

Logi parooliga sisse

Logige kohe oma meiliaadressi ja parooliga sisse.

Kuusakoski Recycling andmekaitsepõhimõtted

Andmekaitse moodustab infoturbest olulise osa. Andmekaitse all mõistetakse andmete seaduspärast töötlemist ning isikuandmete ja muu tundliku või konfidentsiaalse informatsiooni kaitsmist.

Andmekaitsepõhimõtete eesmärk ja ulatus

Andmekaitsepõhimõtete eesmärk on kaitsta Kuusakoski klientide, töötajate ja teiste ettevõttega seotud huvigruppide andmekaitset puudutavaid õigusi, samuti ka andmete töötlemisega tegeleva andmetöötleja õigusi ja kohustusi.

Andmekaitsepõhimõtted laienevad kogu Kuusakoski Recycling organisatsioonile.

Organisatsioon ja vastutus

Andmekaitse elluviimise eest vastutab Kuusakoski äriüksus ja selle kõik allosakonnad.

Iga Kuusakoski äriüksus ja tütarettevõte jälgib andmekaitsepõhimõtete rakendamist ning eraldab selleks piisavalt ressursse ja kompetentsi vastavalt vajadusele.

Äriüksused ja tütarettevõtted võivad isikuandmete töötlemist teenusena sisse osta ainult kirjaliku lepingu olemasolul, millises on kirjeldatud osapoolte õigused ja kohustused.

Andmete kasutamine ja eluiga

Andmesubjekte informeeritakse nende andmete kasutamise eesmärgist ja töötlemisest vastavalt seadusandlusele.

Isikuandmeid võib koguda ja töödelda ainult lähtuvalt vajadusest, garanteerides seejuures andmete õigsuse.

Kogutud andmeid võib säilitada vaid ajavahemikul, milline on vajalik lähtuvalt andmete kogumise eesmärgist. Kui andmeid pole enam lähtuvalt kogumise algsest eesmärgist või tulenevalt seadusandluse nõuetest tarvis, tuleb andmed registrist eemaldada.

Isikuandmete töötlus on Kuusakoski töötajale lubatud vaid siis, kui vajadus töötluseks tuleneb tööalastest tegevustest.

Andmeid võib avalikustada vaid andmesubjekti nõusolekul või juhul, kui see on seadusega kooskõlas.

Igal andmesubjektil on õigus näha tema kohta kogutud andmeid ning vajadusel nõuda nende muutmist või kustutamist.

Andmete kaitse tagamine

Seoses andmete kaitsmisega tagatakse, et isikuandmed jäävad konfidentsiaalseks ning igasugune autoriseerimata ligipääs isikuandmetele on takistatud ja andmeid ei kasutata sobimatul viisil.

Kuusakoski tagab, et personalil on andmekaitse osas piisav kompetents. Andmekaitset puudutav on osa töötajate värbamisest ning Kuusakoski korraldab regulaarselt andmekaitset puudutavaid koolitusi. Andmekaitset puudutavad juhendid on saadaval kõikidele töötajatele. Kõikidel töötajatel on kohustus andmete konfidentsiaalsuseks.

Ligipääs isikuandmeid sisaldavatele andmebaasidele on lubatud vaid töötajatele, kelle puhul see on tööülesannete täitmiseks vajalik. Ligipääsuõigused on piiratud vastavalt töötaja rollile organisatsioonis.

Nõudeid andmekaitsele võetakse arvesse alati, kui käimas on uue andmesüsteemi või teenuse hankimine, arendamine või rakendamine. Kuusakoski eesmärgiks on nende tegevuste juures jälgida võimalikult kõrgeid standardeid andmekaitsele.

Tegevused andmekaitseriskide korral

Igal Kuusakoski töötajal on kohustus jälgida riske andmekaitse juures.

Andmesubjekte teavitatakse igasugusest andmete kaitset puudutavast turvariskist koheselt.

Andmekaitserikkumisi käsitletakse eraldi ning vajadusel antakse rikkumine uurimiseks üle ametivõimudele.

Personali, andmesubjektide ja seotud osapoolte teavitamine

Andmekaitsepõhimõtted on Kuusakoski personalile kättesaadavad Kuusakoski sisevõrgus. Kehtivad andmekaitsepõhimõtted avalikustatakse ka ettevõtte kodulehel.