KUUSAKOSKI VEEBILEHE PRIVAATSUSPOLIITIKA AVALDUS JA KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

SISSEJUHATUS

Meie ettevõttes Kuusakoski (AS Kuusakoski, äriregistri kood 10167439, ''Kuusakoski“) austame teie eraelu puutumatust.

Käesolev lehekülg sisaldab teavet selle kohta, kuidas me töötleme teie isikuandmeid vastutava töötlejana, kui olete meie klient, potentsiaalne klient või esindate kliendiettevõtet. Teiste sidusrühmade isikuandmete töötlemise kohta leiate täiendavat teavet siit, teiste Kuusakoski kontserni ettevõtete kohta leiate täiendavat teavet siit ja veebilehega seotud isikuandmete kohta leiate täiendavat teavet siit. Samuti käsitleme teid või teie esindatavat ettevõtet Kuusakoski kliendina, kui te tarnite meile taaskasutatavaid materjale ja me kas maksame teile või ettevõttele materjalide eest.

Teavet oma õiguste kohta vt allpool toodud Teave andmesubjekti õiguste ja nende kasutamise kohta.

Me võime käesolevat privaatsuspoliitikat vajaduse korral uuendada, et näiteks seadusandlusega kaasas käia, ning teavitame andmesubjekte kõigist olulistest muudatustest.

 

Käesolevat dokumenti uuendati viimati: 26.10.2021

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE?

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE?

Kuusakoski teenindab nii ettevõtteid kui ka eraisikuid. Lisaks kliendiandmetele töötleme ka potentsiaalsete klientide ja ettevõtte esindajate isikuandmeid.

Iga kliendi kohta kogume järgmisi põhiandmeid:

 • kliendi nimi (erakliendid) või kontaktisiku nimi (ärikliendid)

 • isikukood (kogutakse eraklientidelt, kuna see on vajalik ametiasutustele teatamiseks)

 • kontaktandmed (tänava-aadress, telefoninumber ja e-posti aadress)

 • pangateave

 • andmed tööandja ja ametikoha või töökoha kohta (ärikliendid).

Lisaks kogume muid kliendisuhtega seotud andmeid ja muid asjakohaseid seoseid, näiteks sihtotstarbelist turundusteavet potentsiaalsetele klientidele, sh:

 • krediidireiting (kui krediidikontroll on põhjendatud)

 • lepingu, tellimuse ja arveid käsitlev teave

 • romusõidukite registreerimisandmed

 • kaalumiseks materjale toovate sõidukite registreerimisnumbrid

 • otseturunduse load ja piirangud

 • teave müügi- või müügiprojekti koosolekute, telefonikõnede ja muude vestluste, sealhulgas e-posti kirjavahetuse kohta

 • teave teostatud turundustegevuste kohta

 • veebisirvimise teave (lisateavet selle kogumis- ja töötlemisviisi kohta leiate siit).

MIS ON ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGIKS JA ALUSEKS?

MIS ON ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGIKS JA ALUSEKS?

Me töötleme isikuandmeid järgmistel alustel:

 • Teie tellitud (või teie esindatava organisatsiooni poolt tellitud) toote või teenuse lepingu täitmine. See alus hõlmab ka arveldamise ja klienditeenindusega seotud meetmeid.

 • Teie nõusolek (kui olete andnud oma nõusoleku). See puudutab teile suunatud otseturundust. Teil on alati õigus oma nõusolek tagasi võtta.

 • Õigustatud huvi (kui see on olemas). Õigustatud huvi on aluseks näiteks siis, kui otseturundust saadetakse olemasoleva kliendisuhte alusel või kui uuritakse krediidistaatust või kuritarvitusi. Teil on alati õigus otseturundusest loobuda.

 • Seadusjärgsed kohustused. Näiteks ametlikud eeskirjad ja raamatupidamiseeskirjad, mis käsitlevad sõidukite lammutamist.

KUI KAUA ISIKUANDMEID SÄILITATAKSE?

KUI KAUA ISIKUANDMEID SÄILITATAKSE?

Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik nimetatud andmete kasutamise eesmärgil. Kliendiandmeid säilitatakse tavaliselt kolm (3) aastat pärast kliendisuhte lõppemist, mille järel me teeme andmed passiivseks. Passiivsed kliendiandmed hõlmavad nime, aadressi ja tellimuste andmeid ning neid säilitatakse kümme (10) aastat pärast kliendisuhte lõppu. Nõusolekupõhiseid turundusandmeid säilitatakse töötlemiseks maksimaalselt viis (5) aastat või kuni teie nõusoleku tühistamiseni, kui see toimub varem.

Teie isikuandmeid võidakse säilitada kauem, kui seda kohustavad siduvad õigusaktid, meile esitatud õiguslikud nõuded või seadusest või lepingust tuleneva hagi või nõude esitamise tähtajad. Näiteks nõuavad raamatupidamiseeskirjad, et raamatupidamisdokumentides sisalduvaid andmeid tuleb säilitada kuus või isegi kümme aastat, võttes arvesse vastutava töötleja suhtes kohaldatavaid õigusakte.

Andmeid, mida töödeldakse õigustatud huvides, säilitatakse nii kaua, kui õigustatud huvi võib põhjendatult eeldada. Me määrame selle kindlaks peamiselt teie ja Kuusakoski vahelise kontakti alusel, näiteks aktiivses etapis olevate müügiprojektidega seotud teabevahetus. Kui te võtate tagasi tagasi oma nõusoleku turunduseks või piirate oma isikuandmete kasutamist otseturunduseks, kustutame teie andmed. Sellisel juhul registreerime siiski teie otseturunduse piiramise andmed. Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist ja me täidame seda alati, välja arvatud juhul, kui meil on konkreetne põhjus andmete säilitamiseks.

Kui teie isikuandmeid ei ole enam vaja, kustutatakse need turvalisel moel või anonümiseeritakse need nii, et neid ei saa enam taastada. Andmed, mis on aegunud ja kustutamiseks märgitud, hävitatakse regulaarsete andmebaasi partiide käitamise ajal.

KUI KAUA ISIKUANDMEID KAITSTAKSE?

KUI KAUA ISIKUANDMEID KAITSTAKSE?

Teie isikuandmeid sisaldavad andmebaasid on kaitstud tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste vahenditega. Andmebaasid ja nende varukoopiad paiknevad turvalistes rajatistes. Tagame, et andmetele pääsevad ligi ainult need Kuusakoski töötajad ja Kuusakoski heaks töötavate ettevõtete töötajad, kes vajavad neid andmeid oma töö tegemiseks.

Reeglina skaneeritakse ja saadetakse kõik mitteelektroonilised materjalid (näiteks paberkandjal kliendiandmevormid) andmebaasi, kus need elektrooniliselt arhiveeritakse. Seejärel hävitatakse originaalmaterjal turvaliselt, välja arvatud juhul, kui on konkreetne põhjus selle säilitamiseks (näiteks seadusest tulenevad nõuded). Käsitsi töödeldud dokumente, mis sisaldavad teie isikuandmeid, hoitakse turvalistes rajatistes, mis takistavad volitamata juurdepääsu.

KUI KAUA ISIKUANDMEID KOGUTAKSE?

KUI KAUA ISIKUANDMEID KOGUTAKSE?

Me kogume teie andmeid peamiselt siis, kui täidate tellimuste vorme, suhtlete eri viisidel (kõned ja e-post), liitute Kuusakoski uudiskirjaga või osalete turundusloosimistel ja muudel sellistel üritustel. Andmeid kogutakse ka muul viisil teie kliendisuhte ja tellitud teenuste osutamise käigus, sealhulgas klienditeeninduses telefoni või e-posti teel ja teenuste osutamisel Kuusakoski partnerite (näiteks transporditeenuste ja romusõidukite taaskasutajate) kaudu. Kuusakoski töötajad registreerivad aktiivsete müügiprojektide jaoks olulised kontaktid meie andmebaasis.

Samuti võime koguda ja uuendada andmeid meie teistest registritest, sealhulgas kontserni ettevõtete registritest, mis põhinevad õigustatud huvidel või nõusolekul, ning samuti asutustest ja ettevõtetest, kes pakuvad isikuandmete teenuseid, nagu LinkedIn ja teised sarnased, kuivõrd neil osapooltel on lubatud avaldada teavet Kuusakoski otseturunduse eesmärgil või muudel põhjendatud eesmärkidel (näiteks krediidiinfo).

KELLEGA ISIKUANDMEID JAGATAKSE? (PARTNERID JA KOLMANDAD ISIKUD)

KELLEGA ISIKUANDMEID JAGATAKSE? (PARTNERID JA KOLMANDAD ISIKUD)

Me võime edastada teie andmeid kolmandatele isikutele, nagu teenusepakkujatele, kui see on vajalik teie isikuandmete töötlemise eesmärgil. Kui me edastame isikuandmeid isikule, kes töötleb neid meie nimel (andmetöötleja), siis on meil olemas lepingulised ja muud kokkulepped, mis tagavad, et isikuandmeid töödeldakse ainult meie kirjalike juhiste kohaselt ja ainult käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidel. Peale selle tagame, et juurdepääs isikuandmetele on piiratud vaid inimestega, kes vajavad neid oma tööks.

Me võime edastada teie isikuandmeid selleks, et teostada teenuseid või ülesandeid, mille oleme delegeerinud andmetöötlejatele. Näiteks hõlmavad need ülesanded infosüsteemide ja tarkvara, andmetöötlusteenuste, turundusteenuste, telefonijaamade, arveldus- ja inkassoteenuste ning transporditeenustega seotud teenuseid.
Samuti avalikustame teavet ametiasutustele, nagu seda nõuab seadus, maksuametile ja politseile statistika, maksustamise või muu ametliku läbivaatamise eesmärgil.

Õigustatud huvide alusel võivad teie isikuandmeid töödelda ka teised Kuusakoski kontserni kuuluvad ettevõtted. Kui Kuusakoski müüb oma isikuandmete töötlemise valdkonna või selle osa või reorganiseerib muul viisil oma tegevust, võib Kuusakoski vastavalt kehtivatele õigusaktidele anda isikuandmed üle ostjatele ja nende nõustajatele.

KAS ISIKUANDMEID EDASTATAKSE VÄLJAPOOLE EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA?

KAS ISIKUANDMEID EDASTATAKSE VÄLJAPOOLE EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA?

Me hoiame teie andmeid Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asuvates serverites, kuid mõned meie alltöövõtjad saavad teie isikuandmetele juurdepääsu väljastpoolt EMPd. Kuusakoski tegutseb ühtse üleilmse organisatsioonina ja Kuusakoski kontserni kuuluvate ettevõtete töötajatel on vajadusel juurdepääs teie isikuandmetele väljaspool EMPd (näiteks Hiinast, Ühendkuningriigist ja USAst).

Sellistel juhtudel tagame, et need isikud järgivad isikuandmete töötlemisel piisavat andmekaitsetaset,

 • kontrollides, kas Euroopa Komisjon on andnud välja otsuse piisava andmekaitse kohta sihtriigis; VÕI

 • verifitseerides, et andmeedastus põhineb Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR) nõutavatel kaitsemeetmetel, nagu seda on näiteks Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud lepingute tüüptingimused.

Lisateavet piiriülese andmeedastuse ja kohaldatava kaitse kohta saate Kuusakoski klienditeenindusest (vt kontaktandmed lehekülje lõpus).

TEAVE ANDMESUBJEKTI ÕIGUSTE JA NENDE KASUTAMISE KOHTA

TEAVE ANDMESUBJEKTI ÕIGUSTE JA NENDE KASUTAMISE KOHTA

GDPR annab teile mitmeid õigusi, mida saate kasutada erinevates olukordades, et määrata, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse. Kui Kuusakoski on teie andmete vastutav töötleja, võite kasutada Kuusakoski puhul järgmisi õigusi:

 • Õigus tutvuda andmetega: Teil on õigus saada kinnitust selle kohta, kas Kuusakoski töötleb teie isikuandmeid, samuti on teil õigus tutvuda oma andmetega ja neid kontrollida.

 • Õigus andmete parandamisele: Teil on õigus lasta parandada ebatäpseid või ebaõigeid isikuandmeid ning täiendada puudulikke andmeid.

 • Õigus andmete kustutamisele: Teil on õigus lasta oma isikuandmed kustutada ja Kuusakoski on kohustatud need andmed kustutama, kui nende töötlemiseks puudub õiguspärane alus, kui nende säilitamise seaduslik või lepinguline kohustus on lõppenud või kui te olete oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tagasi võtnud.

 • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele: Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist (näiteks oodates vastust oma isikuandmete parandamise või kustutamise taotlusele).

 • Õigus andmete ülekantavusele: Teil on õigus saada oma isikuandmeid üldkasutatavas ja masinloetavas vormis ning edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et Kuusakoski takistaks teid selles.
 • Õigus esitada vastuväiteid: Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui Kuusakoski töötleb neid õigustatud huvi alusel. Sellisel juhul on Kuusakoski kohustatud teie nõuet täitma, välja arvatud juhul, kui on võimalik tõendada kaalukaid õiguspäraseid põhjusi, mis kaaluvad üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused või kui töötlemine on vajalik õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks. Teil on alati õigus esitada vastuväiteid otseturunduse suhtes.

 • Kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek töötlemiseks igal ajal tagasi võtta.

Teatud olukordades võite vaadata ja parandada oma andmeid Kuusakoski poolt pakutavates elektroonilistes teenustes. Kui te ei pääse nendele elektroonilistele teenustele ligi, võite võtta ühendust Kuusakoski klienditeenindusega (vt kontaktandmed allpool). Kuusakoski klienditeenindusele tuleb esitada kustutamise ja edastamise taotlused ning vastuväited.

Klienditeeninduse kontaktandmed:

Betooni 12, 13816 Tallinn, Estonia
Telefoninumber: 13660

Teie taotluse korral rakendab Kuusakoski viivitamatult meetmeid ja esitab üldjuhul aruande oma tegevuse kohta ühe kuu jooksul pärast teie taotluse saamist.

Lisaks on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele seoses Kuusakoski isikuandmete töötlemisega. Kaebus tuleb esitada pädevale järelevalveasutusele -  Eestis on selleks Andmekaitse Inspektsioon - vastavalt nende juhistele. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht on www.aki.ee.

Kuusakoski teiste tegutsemisriikide pädevad asutused on loetletud allpool.

Käesolevat dokumenti uuendati viimati: 26.10.2021