6.12.2023

Rohejahi partnerid unistavad rohelisest homsest

Rohejahi kampaania on loodud selleks, et tuua esile keskkonnasõbralikkuse olulisust ja innustada ettevõtteid ning üksikisikuid olema keskkonnateadlikumad. Meie missioon on ühendada erinevaid organisatsioone, et üheskoos astuda samme parema ja jätkusuutlikuma tuleviku poole. Kampaania raames esitasime partneritele kolm olulist küsimust, mille vastused aitavad mõista nende pühendumust keskkonnahoiule. 

Miks otsustasid Rohejahi kampaaniat partnerina toetada?
 • Rummu Karjäär toetab Rohejahi kampaaniat, sest ringmajanduse põhimõtete rakendamine ja prügi sorteerimine on meie igapäevatöös olulisel kohal. Rohejahi kampaanias osalemine võimaldab meil seda sõnumit veelgi laiemale auditooriumile levitada.
 • Kogukonnapraktika MTÜ tegevused on seotud noorte ja jätkusuutlikkusega, näeme kampaanias võimalust noori veelgi enam keskkonnategevustesse kaasata.
 • Telia fookus on elektroonikaseadmete jätkusuutlikul ringlusel: taaskasutusse jõuab täna paraku vaid 20% elektroonikaseadmetest, kuigi neist oleks võimalik uuesti ringlusse saata või materjalideks kasutada 100%. Kampaania aitab tõsta teadlikkust elektroonikajäätmete käitlemisvõimalustest.
 • Kalev Spa tegevused on sügavalt juurdunud keskkonnahoius. Omades Green Key sertifikaati, pühendub kogu kollektiiv jäätmete sorteerimisele ja keskkonnamõju vähendamisele. Rohejaht pakub võimalust laiendada oma keskkonnasõbralikku mõju veelgi.
 • Viking Line-i eesmärk on pidevalt vähendada oma süsiniku jalajälge täielikult kliimaneutraalse transpordi suunal. Laevadel pakutavad jätkusuutlikud tooted ja teenused ning toidujäätmete vähendamine on vaid mõned näited klientide kaasamisest heitkoguste vähendamisesse. Rohejaht toetab visiooni säästvast reisimisest.
 • Valemivihik toetab Rohejahi kampaaniat, sest väärtustame haridust ja toetame ettevõtmisi, mis panustavad sellesse valdkonda. Ettevõtlike hoiakute kujundamine järeltulevates põlvkondades on meile südamelähedane teema ning Rohejaht on suurepärane näide nii ettevõtlikust meelest kui ka positiivset mõju avaldavast algatusest.
 • Unilever (Ben & Jerry’s ja Twister) on partnerina kaasas, kuna tulevaste põlvede keskkonnateadlikkus on äärmiselt oluline! Nii nagu jäätis, ühendab ka Rohejaht ettevõtteid ja inimesi, et koos muuta maailma. Meie eesmärk on muuta kõik pakendid keskkonnasõbralikuks, samuti lähtume tootmisel õiglase kaubanduse printsiipidest, mis on loodud just jätkusuutlikkuse tõstmiseks ühiskonnas.
 • Tallinna Strateegiakeskus toetab Rohejahi kampaaniat, sest Tallinna linna eesmärk on keskkonnateadlikkuse tõstmine. Laste, noorte ja nende vanemate tõusnud teadlikkus jäätmete liigiti kogumise, keskkonnasõbraliku käitumise ning säästva tarbimise alal parandab keskkonnaseisundit, kuna rohkem jäätmeid suunatakse lihtsate viiside ja vahenditega taaskasutusse ning tarbitakse teadlikumalt. Rohejaht on selle teadlikkuse tõstmiseks suurepärane vahend.
 • Alexela fookuses on Eesti energiajulgeolek ja rohelise energiasektori edendamine. Pakume klientidele jätkusuutlikke ja keskkonnasõbralikke teenuseid, mis aitavad neil teha rohelisemaid valikuid. Oleme pühendunud koos partnerite ja klientidega maailma muutmisele.
 • FAIRTRADE rõhutab, et nende rahvusvahelise organisatsiooni missioon on sügavalt seotud jätkusuutlikkuse ja õiglase kaubandusega. Nad keskenduvad sotsiaalsetele õigustele, tagamaks, et põllumehed, kes kasvatavad meie igapäevaseid toiduaineid ja puuvilla, saaksid õiglast tasu. Lisaks on oluline töö- ja inimõiguste kaitse ning keskkonnasõbralik põllupidamine. Koostöös Ben & Jerry’s brändiga püüavad nad antud kampaania raames viia jätkusuutliku tarbimise ja õiglase kaubanduse sõnumit noortele lähemale.
 • Tartu loodusmaja / Rohelise kooli programmi missioon on integreerida keskkonnahoidlik mõtteviis õppeasutuste igapäevaelusse. Kampaania toetab meie eesmärke ja annab võimaluse panustada tegevuste mõtestamisesse, rõhutades et tarbimata jätmine on oluline osa keskkonnahoiust.
 • Stillabunt toetab Rohejahi kampaaniat, et levitada teadlikkust keskkonnahoiust, eriti noorte seas, kes on meie tulevik. Meie missioon on pakkuda taaskasutatud materjalidest ärikingitusi, aidates seeläbi ka organisatsioonidel teha keskkonnasõbralikumaid valikuid.
 • Lääne-Harju Vallavalitsus peab oluliseks loodus- ja kultuuripärandi säilitamist ning jätkusuutliku arengu edendamist vallas. Rohelise valla idee ja eesmärk on luua säästlik ja inimsõbralik omavalitsus, kus kogukond, ettevõtlus ja kohalik omavalitsus töötavad koos, et tõsta elukvaliteeti ja kaitsta loodusväärtusi.
 • CTF Tech peab küberturvalisuse ettevõttena andma oma panuse, et kõik ettevõtted ja inimesed pööraksid rohkem tähelepanu ka digimaailmas toimuvale, sh digiprügile, kuna igal nutiseadmega tehtud tegevusel on samuti keskkonna jalajälg.
Milline keskkonnaalane seadus või reegel peaks kehtima kõigile?
 • Rummu Karjäär soovitab kõigile kriitilist mõtlemist enne asjade ostmist: hinda ostu vajadust ja võimalusel hoopis laenuta ese või soeta see kasutatuna.
 • Kogukonnapraktika MTÜ lõpetaks inimeste nimetamise tarbijateks ja keelustaks ajutiste füüsiliste toodete tootmise.
 • Telia soovib, et kõik vanad elektroonikaseadmed viidaks tagasi kogumiskohta, et anda neile uus elu.
 • Kalev Spa rõhutab et, ettevõtted ja tarbijad peaksid järgima ringmajanduse põhimõtteid, et kasutada ressursse tõhusalt ja minimeerida jäätmeid. Samuti tuleks suurendada prügimajanduse jõustamist avalikes kohtades, näiteks trahvidega rannas mahajäetud pudelite ja papptopside eest.
 • Viking Line keskenduks ühiskonna laialdasemale kaasamisele jäätmete sorteerimisel. 
 • Valemivihik kehtestaks (e-)sigarettide keelustamise, kuna need ei too kasu üksikisikule, ühiskonnale ega keskkonnale. Samuti tuleks teha keskkonnahoiu teemad arusaadavaks ja loomulikuks kõigile, et inimesed mõistaks ressursside tegelikku väärtust.
 • Unilever keskenduks jäätmete sorteerimise teadlikkuse tõstmisele ja prügikastide kättesaadavuse parandamisele, et jäätmete käitlemine muutuks igapäevaseks ja loomulikuks osaks elust.
 • Tallinna Strateegiakeskus pakub välja, et igale elanikule antaks kindel arv korduvkasutatavaid pakendeid, mida on võimalik kasutada poes ostlemiseks.
 • Alexela soovib, et iga inimene istutaks aastas vähemalt ühe puu. Samuti pooldab Alexela ühekordsete kohvitopside keelustamist.
 • FAIRTRADE-le meeldiks, et toodetel, mille jalajälg ja jätkusuutlikkus pole kontrollitud, oleks pakendil märgis "täiesti kontrollimata toode". See aitaks tarbijatel teha teadlikumaid ostuotsuseid.
 • Tartu loodusmaja / Rohelise kooli programm pakub välja, et Eestis ei tohiks müüa keskkonda ja inimõigusi kahjustavaid kaupu.
 • Lääne-Harju Vallavalitsus rõhutab, et iga uus toode, mida luuakse, peaks olema ringmajanduslik.
 • Stillabunt soovib, et poes ei müüdaks kilekotte ning et iga isik vastutaks ise korduvkasutatava koti kaasavõtmise eest.
 • CTF Tech kehtestaks kohustusliku digiprügikoristuspäeva kord kvartalis.
Milliseid jäätmeid võiks tulevikus Rohejahi kampaania raames veel koguda või millised probleemtooted vajaksid ühiskonnas rohkem tähelepanu?
 • Rummu Karjäär arvab, et autorehvide taaskasutus vajab paremat lahendust, kuna platsile tekib pidevalt autorehve, mida ettevõte ise ümbertöötlemisele suunab. Teine probleemkoht on aluspesu ja katkised rõivad, mida ei saa taaskasutusse viia ning kasutute riiete tagastamiskonteinerite võrgustik pole piisavalt lai.
 • Kogukonnapraktika MTÜ rõhutab samuti vajadust pöörata suuremat tähelepanu riietele, eriti kiirmoest ja plastikust valmistatud rõivastele. Tähtis oleks korraldada erinevaid teste, et mõista nende mõju meie nahale ja tervisele laiemalt, sealhulgas allergiatest vähini. 
 • Telia keskenduks vanade mobiiltelefonide, nende kaitsekatete ja kaitseklaaside kogumisele, et edendada nende taaskasutust.
 • Kalev Spa-s jäetakse sageli maha ujumisprille ja plätusid. Samuti vajab rohkem tähelepanu erinevate plastpakendite, sh joogipudelid ja šampoonipudelid, kokku kogumine ja taaskasutusse suunamine.
 • Viking Line pakub välja vanade ja katkiste kontoritarvete, sealhulgas pastapliiatsite kestade ja tühjade südamike kogumise ning taaskasutamise.
 • Valemivihik koguks võimalusel kokku raisatud aja ning suunaks selle efektiivsemasse tegutsemisesse. Käegakatsutavam eesmärk oleks kooliaasta lõpus koguda kokku tühjaks jäänud vihikulehed, et neid kasutada loovalt, näiteks meisterdamises või õppetöös.
 • Unilever võtaks fookuse patareidele, kuna paljud mänguasjad kasutavad neid. Patareide kogumispunktide võrgustik peaks olema suurem ning oluline oleks teadvustada lastele patareide kahjulikkust ja ohtlikkust keskkonnale.
 • Tallinna Strateegiakeskus pakub, et kampaania raames võiks korraldada digiprügi kogumise võistluse, et julgustada ettevõtteid ja asutusi vähendama e-kirjade ja piltide hulka.
 • Alexela pühenduks mitte pandipakendite kogumisele, nagu klaasipuhastusvedeliku kanistrid, mida ettevõte juba täna kogub.
 • FAIRTRADE arvab, et võiks koguda kasutatud orgaanilisest puuvillast riideid ja taaskasutada neid uuteks toodeteks, nagu küünlaümbriste kogumise kotid või õpilastele torusallid. Teine idee on koguda kokku kohvipuru, millest Nelja Energia Vinni biogaasijaamas saaks toota bioenergiat, nagu tegi Paulig oma 2018. aasta kampaanias.
 • Tartu loodusmaja keskenduks igapäevastele toodetele, mida tekib palju, kuid mida on keeruline tavapärase jäätmesorteerimise kaudu ringlusesse tagasi saata, näiteks piimatoodete topside fooliumist kaaned.
 • Lääne-Harju Vallavalitsus soovib koguda kokku ja taaskasutusse suunata plastikust pastapliiatseid, mida massiliselt toodetakse ja mida igas kodus palju leidub.
 • Stillabunt soovib samuti koguda kokku tühjade pastapliiatsite kestad, nii plastikust kui ka metallist.
 • CTF Tech peab oluliseks hoida võimalikult madalal digiruumis kasutatud mahtu.

Rohejahi kampaania, mille eesmärgiks on ühendada jõud keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkuse nimel, on tõestus, et koos tegutsedes saavutame rohkem. Meie partnerite kirev seltskond – nii suured kui väikesed organisatsioonid erinevatest valdkondadest – näitab Eesti ühiskonna tõelist pühendumust keskkonna kaitsmisele. Kui ka Sina soovid anda oma panuse rohelisemasse tulevikku, siis liitu Rohejahi kampaaniaga, kogudes koos grupiga kokku alumiiniumist teeküünlaümbrised ja väikese vanaelektroonika. Kampaania kestab kuni 31. märts 2024. Vaata lisa: rohejaht.ee

Kui soovid aga panustada kampaaniasse partnerina, siis anna endast märku kampaania@kuusakoski.com. Koos muudame maailma rohelisemaks ja elamisväärsemaks!

Suured tänud partneritele, kes küsimustele vastasid!
 • Elo Võrk, Telia toetustegevuste juht
 • Maria Tiidus, Alexela kommunikatsiooni- ja turundusjuht
 • Marina Gutel-Reile, Stillabunt OÜ tegevjuht
 • Reet Johannson, Viking Line Eesti OÜ Key Account Manager
 • Anne Kilk, Kalevi Veekeskus OÜ turundusspetsialist
 • Meeli Eelmaa, Kalevi Veekeskus OÜ veekeskuse juht
 • Mariane Barrier, Rummu Invest OÜ tegevjuht
 • Mirell Merirand, Kogukonnapraktika MTÜ programmijuht ja juhatuse liige
 • Kristjan Kaer, Realister OÜ / Valemivihik ärijuht
 • Kertu-Kai Erm, Unilever Eesti AS Baltikumi brändikommunikatsioonijuht
 • Jana Jesmin, FAIRTRADE esindaja Eestis, Lätis ja Leedus
 • Liina Vakrööm, Tartu loodusmaja / Rohelise kooli programmi kommunikatsioonispetsialist
 • Triin Ida, Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna peaspetsialist
 • Lisett Liiv, Lääne-Harju Vallavalitsuse projektijuht
 • Kätlin Koemets, CTF Tech tegevjuht