Heinolan palon ympäristövaikutukset jäävät vähäisiksi


Heinolassa 11.7. sattuneen tulipalon ympäristövaikutukset jäävät saatujen tutkimusten mukaan vähäisiksi. Viime viikolla Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ympäristöterveyskeskus tiedotti alustavista tutkimustuloksista.

”Tällä erää kaikki terveys- ja ympäristöviranomaisten kanssa sovitut laboratorioanalyysit on tehty ja tiedot on toimitettu heille”, kertoo ympäristöpäällikkö Raija Inkiläinen. Tulipalon ympäristöselvityksiä jatketaan niin, että konsultti laatii savukaasujen leviämismallinnuksen ja arvioi ympäristövaikutukset. Selvityksen laadinta on käynnistetty.

Vaikutukset marjoihin, viljoihin ja heinärehuun tämänhetkisen tiedon mukaan ovat vähäiset. Haitta-ainepitoisuudet ovat kauttaaltaan olleet alhaisia tai jopa alle määritysrajan. Näytteitä on otettu alueilta, joille savun havaittiin levinneen (etelä/kaakko). Lisäksi otettiin vertailunäytteitä "puhtailta" alueilta. Osa näytetuloksista on vielä laboratoriossa tutkittavina. Kun viimeisetkin tulokset ovat valmistuneet, niistä tiedotetaan heti.

Sammutusvesien vaikutukset ympäristöön ovat myös vähäiset. Hulevesiä on tutkittu tien 140 purkuputkesta sekä tehdasalueen hulevesialtaasta otetuilla näytteillä. Purkuputken kautta ympäristöön päässyt vesimäärä oli suhteellisen pieni, sillä suurin osa sammutusvesistä ajettiin hulevesialtaaseen. Hulevedet on palon jälkeen toimitettu Ekokemille. Hulevesistä ei arvioida laboratorion mittaustulosten perusteella aiheutuneen merkittäviä ympäristöriskejä, koska haitta-aineet ovat jääneet ojan pintasedimentteihin.

Vaikutuksia pohjaveteen on selvitetty asentamalla kaksi uutta pohjavesiputkea palopaikan eteläpuolelle, joista konsultti on ottanut näytteet. Näytteistä etsittiin erityisesti hulevesissä havaittuja haitta-aineita. Tämän lisäksi alueella on tehty kattava kaivokartoitus ja otettu sekä talousvesi- että kastelukaivoista vesinäytteitä. Kaikki kaivonäytteet olivat tutkittujen aineiden osalta puhtaita ja myöskään pohjavesinäytteissä ei havaittu pilaantuneisuutta

Lisätietoja:

Hämeen ELY-keskus, ylitarkastaja Sinikka Koikkalainen, p. 0205 025 025
PHSOTEY, terveydensuojelupäällikkö Petri Lampi p. 044 440 6550
Heinolan kaupunki, ympäristösuojelusihteeri Helka Sillfors p. 0500 918 597
Kuusakoski Oy, ympäristöpäällikkö Raija Inkiläinen p. 020 781 7012