Jätteen haltija, tiedätkö velvollisuutesi?

Jätelaki määrittelee eri toimijoiden vastuut ja velvollisuudet jätehuollossa. Suurin vastuu on jätteen haltijalla. Toimiakseen oikein ja lain velvoitteet täyttäen haltijan täytyy tuntea lakia. Ei ole yhdentekevää kenelle annat jätteesi hoidettavaksi, sillä huolimattomasta toiminnasta voi koitua suuret sanktiot.

Kun valitset kierrätyskumppania, varmista että lainvaatimukset tulevat täytetyksi. Jätelain mukaan jätteen haltijalla on selvillä olo- ja tiedonantovelvollisuus: ”Jätteen haltijan on oltava selvillä jätteen alkuperästä, määrästä, lajista, laadusta ja muista jätehuollon järjestämiselle merkityksellisistä jätteen ominaisuuksista.” (Jätelaki 12§).

Jätteen haltijan on tärkeää tietää millaista jätettä toimittaa kierrätykseen tai loppukäsittelyyn.

Jätettä ei myöskään saa hylätä eikä käsitellä hallitsemattomasti.  Jätteen haltijan oltava selvillä minne toiminnassa syntynyt jäte toimitetaan ja miten se käsitellään. Jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä ihmisille. Jätelain aiheuttamisperiaatteen mukaan jätehuollon kustannuksista vastaa jätteen alkuperäinen tuottaja tai nykyinen/aiempi jätteen haltija. On hyvä huomioida, että vastuu jätteestä ei pääty, jos se on luovutettu taholle, jolla ei ole lupaa käsitellä kyseistä jätettä.

Onko luvat kunnossa?

Jätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn liittyy paljon yksityiskohtaisia lupa-asioita:

 • Jätteen saa luovuttaa vain taholle, jolla on ympäristölupa tai jätehuoltorekisterin hyväksyntä.
 • Lupa tai hyväksyntä ei yksinään riitä, vaan siinä on oltava merkintä oikeudesta ottaa vastaan juuri kyseistä jätettä.
 • Jätteen käsittelyyn tarvitaan aina ympäristölupa.
 • Paikallinen ympäristöviranomainen voi myöntää ympäristöluvan, kun käsitellään pieniä määriä jätettä.
 • Alueellinen ympäristöviranomainen myöntää luvat suurempien määrien ja ongelmajätteiden käsittelylle.
 • Jätteen kuljettamiseen ei tarvita ympäristölupaa.

 

Jätteen haltijan vastuu jätehuollon järjestämisestä lakkaa ja siirtyy uudelle haltijalle, kun jäte luovutetaan vastaanottajalle. Vastuu ei kuitenkaan siirry kuljettajalle, joka kuljettaa jätettä toisen lukuun.  Jos jäte on luovutettu lain vastaisesti muulle kuin siinä tarkoitetulle vastaanottajalle, jätehuollon järjestämisestä vastaavat sekä jätteen uusi että edellinen haltija.

Kuuden vuoden arkistointivastuu

Jätteestäkin on pidettävä tarkkaa kirjanpitoa. Sen tulee sisältää tieto syntyneen, kerätyn, kuljetetun, välitetyn tai käsitellyn jätteen laji, laatu, määrä, alkuperä ja toimituspaikka. Kirjanpitotiedot on säilytettävä kirjallisesti tai sähköisesti kuusi vuotta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tätä lyhyemmästä määräajasta, jos kuuden vuoden säilytysaika on toiminnan valvonnan kannalta ilmeisen tarpeeton. 

Jätehuollon järjestäminen ei ole yksinkertainen juttu.
Varmista nämä asiat ja voit nukkua yösi ilman jätehuoltomurheita:

 • Tiedä, mitä jätettä toimitat kierrätykseen tai loppusijoitukseen
 • Varmista kierrätyskumppanisi luotettavuus. Jätteen haltijan kustannusvastuu ei katoa, jos kumppani ei täytä lain vaatimuksia.
 • Varmista, että yhteistyökumppanillasi on ympäristölupa.
 • Tarkista, että kierrätyskumppanillasi on lupa käsitellä yrityksessäsi syntyvät jätteet.
 • Selvitä missä ja miten jätteesi käsitellään.
 • Pyydä aina siirtoasiakirja sekä jäteraportti määristä, laaduista ja vastaanottopaikasta.

 Jos kierrätysasiat ovat ajankohtaisia, ota yhteyttä niin selvitetään yhdessä yrityksellesi parhaiten sopiva palvelupaketti.