Stäng

Logga in med e-postadress

Om du inte vet eller minns ditt lösenord kan vi skicka en direktlänk för inloggning till din e-postadress.

Skapa konto (företagskunder)

Logga in med lösenord

Logga in omedelbart med din e-postadress och lösenord.

Integritetspolicy – Marknadsföringsregister

Informationsdokument enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679


1. Personuppgiftsansvarig

Kuusakoski Sverige AB, Stormbyvägen 2-4, SE-163 29 Spånga
(Personuppgiftsansvarig och härefter även ”Kuusakoski”)

 

2. Kontaktperson i ärenden gällande behandling av personuppgifter

Anders Isberg tel. +46 20 566 566, e-postadress: kundservice@kuusakoski.com 

 

3. Lagenliga grunder och syften för behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas på grundval av ett entydigt samtycke av registrerade eller på grundval av det legitima intresset för personuppgiftsansvarige.
Personuppgifter behandlas för följande syften:

1) Kundkommunikation;
2) Direkt marknadsföring och annan riktad marknadsföring;
3) Administration av kontaktuppgifter.

 

4. Personuppgifter som behandlas

För att genomföra ovannämnda syften för behandlingen, behandlas följande uppgifter av den registrerade:

Grunduppgifter såsom:

• Personens namn
• Kontaktuppgifter (såsom, telefonnummer och e-postadress)
• Vid representation av ett bolag: Uppgifter gällande den registrerades arbetsgivare, position eller arbetsuppgifter i bolaget.

I marknadsföringsregistret, behandlas utöver grunduppgifter sådana uppgifter som hör samman med genomförandet av marknadsföring och säljmöten, såsom information om möten gällande försäljning eller säljplaner, samtal och andra diskussioner, inkluderat e-postmeddelanden; information gällande genomförda marknadsföringsåtgärder; samt internet-surfing.

Härtill innehåller registret information om den registrerades tillåtelse eller förbud gällande direkt marknadsföring.

 

5. Regelbundna informationskällor

Personuppgifter samlas in av den registrerade själv, till exempel i samband med olika typer av kommunikation via telefon eller e-post eller då den registrerade ansluter sig till sändlistan på Kuusakoskis internetsida, eller med hjälp av marknadsföringstävlingar eller andra liknande åtgärder.

Kuusakoskis arbetstagare antecknar relevanta kontakter, gällande aktiva säljplaner, i marknadsföringens databas.

Personuppgifter kan samlas in och uppdateras även från andra register från bolag som vid givna tidpunkt hör till samma koncern och samma ekonomiska sammanslutning som personuppgiftsansvarige, i enlighet med personuppgiftsansvariges legitima intresse eller ifall den registrerade har gett sitt samtycke till detta samt från myndigheter och företag som erbjuder tjänster gällande personuppgifter inom de gränser och rättigheter som dessa har gällande utlämnande av personuppgifter för direkt marknadsföring.

 

6. Regelbunden dataöverföring och överlämnande samt dataöverföring utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

För att genomföra syften utsatta i detta dokument, kan personuppgiftsansvarige överföra den registrerades personuppgifter till tredje part, på ett branschspecifikt sätt. Då personuppgifter överförs åt personuppgiftsbiträdet, som behandlar personuppgifterna istället för personuppgiftsansvarige, bör personuppgiftsansvarige bland annat genom avtal försäkra sig om att personuppgifterna endast behandlas i enlighet med personuppgiftsansvariges skriftliga instruktioner och endast för syften som är definierade i denna dataskyddsinformation och att endast sådana personer som på grund av sina arbetsuppgifter är i behov av personuppgifterna har tillträde till dem.

Personuppgiftsansvarige kan överföra personuppgifter åt personuppgiftsbiträden för att genomföra sådana tjänster eller uppgifter som personuppgiftsansvarige har tilldelat dem. Personuppgiftsbiträdens uppgifter hör samma med till exempel erbjudandet och upprätthållandet av informationssystem samt erbjudandet av andra informationsbehandlingstjänster eller producerandet av marknadsföringstjänster eller andra motsvarande uppgifter som har nära samband med försäljning och marknadsföring.

Ifall att personuppgiftsansvarige säljer sin affärsverksamhet eller en del av den eller på andra sätt omorganiserar affärsverksamheten kan personuppgiftsansvarige överlämna personuppgifter åt köparna och deras rådgivare i enlighet med den lagstiftning som är gällande vid givna tidpunkt.

Personuppgifterna förvaras på servrar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ETA).

 

7. Principer för skyddande av personuppgifter

Manuellt material:

Dokument som  innehåller information avseende den registrerade och som behandlas manuellt, förvaras i låsta utrymmen på sådant sätt att obefogat tillträde är förbjudet.

Elektroniskt behandlad information:

Databaserna på vilka marknadsföringsregistrets information sparas är skyddade med hjälp av brandväggar, lösenord och andra tekniska åtgärder. Databaserna och säkerhetskopiorna på dessa är belägna i låsta utrymmen.

Personuppgiftsansvarige försäkrar sig om att tillträdet till uppgifterna är begränsat till arbetstagare av personuppgiftsansvarige och arbetstagare till andra företag som handlar på uppdrag av personuppgiftsansvarige, och som har behov av uppgifterna för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

 

8. Personuppgifternas lagringstid

Personuppgifterna lagras så länge som det är nödvändigt för att förverkliga syften för behandlingen av personuppgifterna som är utsatta i denna dataskyddsredogörelse. Personuppgifternas lagringstider bestäms enligt följande grunder:

- Den registrerades personuppgifter lagras så länge som personuppgiftsansvariges berättigade fördel kan på goda grunder anses vara gällande. Personuppgiftsansvarige definierar giltigheten på den berättigade fördelen på grundval av bland annat användningen av personuppgiftsansvariges internettjänster samt kontakten mellan den registrerade och personuppgiftsansvarige, till exempel kontakt i samband aktiva säljplaner.
- Den registrerades uppgifter raderas från registret då denne återkallar sitt samtycke till marknadsföring eller motsätter sig att personuppgifterna används för direkt marknadsföring. I registret bevaras i sådana fall ändå information gällande förbudet mot direkt marknadsföring.
- Den registrerades uppgifter raderas från registret ifall att den registrerade begär om att uppgifterna raderas och personuppgiftsansvarige saknar andra grunder för att behandla uppgifterna.

Uppgifter som är preskriberade och skall raderas, raderas i samband med regelbundna körningar av databaserna.

 

9. Den registrerades rättigheter

EU:s dataskyddsförordning garanterar den registrerade flera rättigheter genom vilka den registrerade kan i flera situationer bestämma över behandlingen av sina personuppgifter. Den registrerade kan använda följande rättigheter i förhållande till Kuusakoski, till de delar Kuusakoski agerar som personuppgiftsansvarig för den registrerades personuppgifter.

- Granskningsrätt: Den registrerade har rätt att av personuppgiftsansvarige få bekräftelse ifall uppgifter om den registrerade behandlas samt rätt att granska de uppgifter som behandlas av personuppgiftsansvarige. Personuppgiftsansvarige kan be den registrerade att precisera begäran gällande granskningsrätten, till exempel detaljer gällande tillställandet av uppgifterna.

- Rätt till rättelse: Den registrerade har rätt att få felaktiga uppgifter som rör honom eller henne rättade och har rätt att komplettera ofullständiga uppgifter som rör honom eller henne och som behandlas av personuppgiftsansvarige.
- Rätt att bli bortglömd: Den registrerade har rätt att av personuppgiftsansvarige begära om att få sina personuppgifter raderade; personuppgiftsansvarige är skyldig att radera personuppgifterna ifall inga lagliga grunder för att behålla dem längre föreligger eller för personuppgiftsansvarige förpliktande lagstiftning eller avtalsförpliktelse har upphört eller den registrerade har återkallat sitt samtycke till behandlingen av uppgifterna.
- Rätt till begränsning av behandling: Den registrerade kan i vissa lagstadgade fall ha rätt att av personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen av personuppgifterna begränsas.
- Rätt till dataportabilitet: Den registrerade kan då vissa lagstadgade grunder föreligger ha rätt att få ut de uppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits uppgifterna hindrar detta.
- Direkt marknadsföring och rätt att förbjuda behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring: Den registrerade har rätt att förbjuda personuppgiftsansvarige att behandla personuppgifter som avser honom eller henne för direkt marknadsföring. Ifall att den registrerade har gett sitt samtycke till direkt marknadsföring, kan den registrerade när som helst återkalla sitt samtycke.

Den registrerade kan i vissa fall granska och rätta uppgifter som avser honom eller henne i elektroniska tjänster erbjudna av Kuusakoski. Då den registrerade inte har tillgång till sådana elektroniska tjänster, bör begäran skickas till Kuusakoskis kundservice (kontaktuppgifter nedanför). Begäran som gäller radering eller förflyttning av uppgifter samt begränsning av behandlingen av uppgifter bör framställas åt Kuusakoskis kundservice.

Kontaktuppgifter till kundservice:
Kuusakoski Sverige AB
Stormbyvägen 2-4, SE-163 29 Spånga
+46 20 566 566 

kundservice@kuusakoski.com

Utgående från den registrerades begäran vidtar Kuusakoski åtgärder utan onödiga dröjsmål och tillställer den registrerade med information gällande åtgärder som vidtagits på grundval av den registrerades användning av sina rättigheter huvudsakligen inom en månad från att begäran mottagits.

Den registrerade har även rätt att åt tillsynsmyndigheten göra ett klagomål gällande personuppgiftsansvariges behandling av personuppgifterna. Klagomålet riktas till den behöriga tillsynsmyndigheten som i Sverige är Datainspektionen och enligt dennes instruktioner. Datainspektionens internetsidor finns här.