4.12.2015

Kuusakoski tõendas oma ainusuutlikkust Eestis käidelda romusõidukeid vastavalt euronormidele

1. detsembril 2015 toimus AS Kuusakoskis järjekordne romusõidukite katsepurustamine, mille tulemused tõendasid AS Kuusakoski suutlikkust taaskasutada 95% romusõidukitest. Katsepurustamise valimiks oli 50 komplektset romusõidukit keskmise vanusega 21 aastat ning nimetatud sõidukid toodi AS Kuusakoski käitlusplatsile septembri- ja oktoobrikuu jooksul.

Vastavalt tootjavastutuse põhimõttele lasub mootorsõidukite tootjatel kohustus võtta vastutus toodetud sõiduki seaduspärase käitlemise eest, et suunata võimalikult palju materjali taaskasutusse ning seeläbi vähendada looduse ja keskkonna reostust. ELV direktiivi (End of Life Vehicles Directive) määrus näeb ette, et 1. jaanuarist 2015 peab vähemalt 95% romusõidukitest olema suunatud taaskasutusse. Selleks, et veenduda jäätmekäitleja võimekuses vastavat taaskasutusprotsenti järjepidevalt pakkuda, on vajalik teostada kord kolme aasta jooksul katsepurustamisi.

AS Kuusakoski kooskõlastas katsepurustamise metoodika ja valimi Keskkonnaministeeriumiga ning kohapeal käisid AS Kuusakoski metalliveskiga katsepurustamist jälgimas Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnainspektsiooni ning Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) esindajad. Katsepurustamise tulemused näitasid, et tänu ainulaadsele suurele metalliveskile Eestis on Kuusakoski AS-l ainsana Eestis võimalik pakkuda määrustepärast romusõiduki taaskasutust. Kusjuures metalliveski suudab ühes tunnis purustada 30-40 romusõidukit. Romudest tulnud õlid jm vedelikud antakse üle ohtlike jäätmete käitlejatele. Akud, rehvid, klaasid, must ja värviline metall suunatakse taaskasutusse ning kergetest materjalidest toodetakse jäätmekütust.

Puhas loodus ja eluterve keskkond on väärtused, mille nimel tasub pingutada ning millesse tuleb järjepidevalt investeerida. Julgus võtta vastutus toodetud sõidukite negatiivse mõju eest keskkonnas tähendab otsusekindlust valida koostööpartner, kes suudab tagada sõidukite parimal võimalikul viisil käitlemise. AS Kuusakoski kutsub üles kõiki sõidukitootjaid veenduma oma praeguste teenusepakkujate suutlikkuses pakkuda õiguspärast käitlemist ning, kui vastav tõend puudub, langetama vastutusrikas ja keskkonnasõbralik valik.

AS Kuusakoski on suurim romusõidukite käitleja Eestis. Romusõidukeid võtavad vastu kõik 11 esindust üle Eesti.

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 või firma@kuusakoski.com