Yleistä

Yleistä

Näitä ehtoja (Ehdot) sovelletaan Kuusakoski Oy:n (Y-tunnus 1589236-3) (Kuusakoski) tarjoamiin Turvaroskis-brändin alla tarjottaviin palveluihin (yhdessä Palvelut). Näissä ehdoissa:

a) jokaiseen Kuusakosken asiakkaaseen viitataan ilmaisulla Asiakas;

b) Kuusakoskeen ja Asiakkaaseen viitataan yhdessä ilmauksella Osapuolet ja kuhunkin erikseen ilmauksella Osapuoli;

c) jokaiseen sopimukseen Kuusakosken ja Asiakkaan välillä (muodosta riippumatta) viitataan ilmauksella Sopimus.

Mikäli Kuusakoski ja Asiakas eivät ole solmineet erillistä kirjallista Sopimusta, katsotaan Kuusakosken toimittaman tilausvahvistuksen ja näiden ehtojen muodostavan Sopimuksen.

Palvelut

Palvelut

Ellei tuotekuvauksessa ole toisin esitetty, Palveluiden pääasiallisena sisältönä on luottamuksellisia tietoja sisältävien asiakirjojen ja / tai laitteiden tuhoamiseen tarvittavien keräysastioiden (Astiat) toimittaminen Asiakkaalle, täysien Astioiden nouto, ja Astioihin toimitetun materiaalin tuhoaminen. Lisäksi joihinkin Palveluihin kuuluu tuhoamistodistuksen toimitus. Kuusakoski tarjoaa Palvelut tavanomaisten liiketoimintakäytäntöjensä sekä prosessiensa mukaisesti.

Palvelut on tarkoitettu tavanomaiseen yritysten ja yhteisöjen luottamuksellisia tietoja ja dokumentteja sisältävien asiakirjojen ja laitteiden tuhoamiseen. Kuusakoski käyttää Astioiden kuljetuksessa ja muissa palveluiden tuottamiseen liittyvissä toimissa hyvämaineisia rahdinkuljettajia ja vastaavia muita alihankkijoita, joiden toiminnasta se vastaa kuin omastaan. Palvelut suorittavasta henkilöstöstä ei tehdä Asiakasta varten erillisiä turvallisuusselvityksiä, Palvelut eivät sisällä niin sanottua valvottua kuljetusta, eikä Palveluita näin ollen ole tarkoitettu käytettäväksi korkeimman turvaluokan tai muuten erittäin sensitiivisen aineiston tuhoamiseen. Kuusakoski tarjoaa edellä mainittuja tarpeita varten erillisiä räätälöityjä palvelukokonaisuuksia.

Astiat pysyvät Kuusakosken omaisuutena, ja niitä on sallittua käyttää vain Sopimuksen ja tuotekuvauksen mukaisiin tarkoituksiin. Kuusakoskella on oikeus veloittaa Asiakkaalta vahingoittuneen Astian hinta, mikäli vahingoittuminen on johtunut ehtojen vastaisesta tai huolimattomasta toiminnasta. Korvaushinnat: Tietoturvarullakko 300 € + alv., muovinen tietoturva-astia 200 € + alv.

Hinnoittelu ja maksuehdot

Hinnoittelu ja maksuehdot

Ellei toisin ole sovittu, Palvelut veloitetaan Kuusakosken kulloinkin voimassa olevien hintojen (saatavilla osoitteessa https://weee.kuusakoski.com/tilaa#/) ja veloituskäytäntöjen mukaisesti ja laskutetaan jälkikäteen neljäntoista (14) päivän maksuajalla. Kuusakoski veloittaa viivästyneistä suorituksista viivästyskorkoa korkolain (633/1982, muutoksineen) mukaan. Kuusakoskella on oikeus edellyttää, että Asiakas maksaa Palveluista veloitettavat maksut ennen Palveluiden tarjoamista.

Reklamaatiot ja korjaavat toimet

Reklamaatiot ja korjaavat toimet

Asiakkaan tulee reklamoida virheelliseksi katsomistaan palveluista viivytyksettä ja viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa virheelliseksi katsomiensa Palveluiden tarjoamisesta. Mikäli Asiakas ei reklamoi edellä esitetysti, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Palvelut.

Mikäli Palveluissa ilmenee virhe, Kuusakoskella on oikeus tuottaa virheelliset Palvelut uudelleen. Mikäli Palveluiden uudelleen tuottaminen ei ole mahdollista ilman kohtuutonta taakkaa, Kuusakoski antaa Asiakkaalle virhettä vastaavan hinnanalennuksen.

Vastuunrajoitukset

Vastuunrajoitukset

Osapuolet eivät ole vastuussa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, jotka perustuvat tai liittyvät Palveluihin tai Sopimukseen (tai sen rikkomiseen). Kuusakosken Sopimukseen ja Palveluihin liittyvä kokonaisvastuu ei ylitä missään tapauksessa Asiakkaan Palveluista rikkomusta tai vahinkotapahtuvaa välittömästi

edeltäneiden kahdentoista kuukauden maksamia palvelumaksuja. Vastuunrajoituksia ei sovelleta tahallisiin tai törkeän tuottamuksellisiin rikkomuksiin.

Mikäli Kuusakoskelle tai sen toimeksiannosta toimivalle rahdinkuljettajalle todistettavasti luovutettu Astia katoaa, on Asiakkaalla oikeus katoamisen perusteella maksettavaan sopimussakkoon, jonka määrä on 1.000 euroa per Astia, kuitenkin enintään 5.000 per Asiakas. Sopimussakko on yksinomainen seuraus ja korvaus Astian katoamisesta, eikä Asiakkaalla tai kolmannella taholla ole tämän Sopimuksen, sen rikkomisen tai Kuusakosken menettelyn perusteella oikeutta mihinkään muuhun hyvitykseen, korvaukseen, hinnanalennukseen tai muuhun oikeussuojakeinoon.

Yksityisyys

Yksityisyys

Asiakas vahvistaa, että se on vastaanottanut ja hyväksynyt Kuusakosken tietosuojaselosteet.

Kuusakosken rooli rajoittuu Palveluiden yhteydessä tapahtuvaan materiaalin tekniseen tuhoamiseen, eikä Kuusakoski toimi asiakkaan tai asiakkaan sidosryhmien henkilötietojen käsittelijänä. Asiakkaan tulee varmistaa, että sen Palveluiden yhteydessä tapahtuva materiaalin luovutus ei loukkaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä, ja että henkilötietoja sisältävä materiaali on asianmukaisesti suojattu (esimerkiksi kryptattu tai sijoitettu lukittuun astiaan).

Ennenaikainen päättäminen

Ennenaikainen päättäminen

Sulkematta pois Osapuolten lakiin perustuvia tai muita oikeuksia, kullakin Osapuolella on oikeus päättää Sopimus ilman irtisanomisaikaa, mikäli:

a) toinen Osapuoli rikkoo olennaisella tavalla Sopimusta, eikä korjaa rikkomustaan 14 päivän kuluessa vastaanotettuaan rikkomusta koskevan kirjallisen huomautuksen rikkomukseen syyllistymättömältä Osapuolelta;

b) toinen Osapuoli tekee hakemuksen koskien mitä tahansa siihen kohdistuvaa insolvenssimenettelyä, tai joutuu insovelssimenettelyn tai sitä koskevan välittömän uhan kohteeksi; ja / tai

c) Osapuoli on kohdannut Ylivoimaisen Esteen (määritelty alla), joka on estänyt

tai viivästyttänyt sopimusvelvoitteiden täyttämistä yli 30 päivää.

Sopimuksen ennenaikaisen päättäminen ei vapauta Osapuolta jo kertyneistä maksuvelvollisuuksista.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este

Jos mikä tahansa tapahtuma tai olosuhde, joka: i) on Osapuolen kohtuullisen kontrollin ulkopuolella; ja ii) jota ei olisi voitu kohtuudella ennakoida Sopimusta tehtäessä (Ylivoimainen Este) estää tai viivästää kyseistä Osapuolta suorittamasta yhtä tai useaa Sopimuksen mukaista velvoitettaan, Ylivoimaisen Esteen vaikutuspiirissä olevalla Osapuolella on oikeus pidättäytyä suorituksestaan Ylivoimaisen Esteen vaikutuksen ajan (ilman korvausvelvollisuutta). Ylivoimaisen Esteen vaikutuksista kärsivän Osapuolten tulee välittömästi ilmoittaa toiselle Osapuolelle Ylivoimaisesta Esteestä.

Lainvalinta ja riitojenratkaisu

Lainvalinta ja riitojenratkaisu

Kuusakosken ja Asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset ja periaatteet.

Palveluista ja / tai Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi. Kuusakoskella on lisäksi oikeus velkoa riidattomia Asiakkaalta olevia saatavia yleisissä tuomioistuimissa.

Muutokset ja siirtäminen

Muutokset ja siirtäminen

Kuusakoski ei hyväksy mitään ehtoja tai määräyksiä, jotka poikkeavat tai ovat ristiriidassa näiden Ehtojen kanssa, ellei Kuusakosken asianmukaisesti valtuutettu edustaja ole hyväksynyt ehtoja ja / tai määräyksiä kirjallisesti.

Kuusakoskella on oikeus siirtää Sopimus konserniyhtiölleen tai kolmannelle taholle, joka hankkii Sopimukseen liittyvän liiketoiminnan.

Kuhunkin sopimukseen sovelletaan sitä versioita näistä Ehdoista, joka oli julkaistuna Kuusakosken verkkosivuilla Asiakkaan tilatessa Palvelut.