Integritetspolicy och cookiepolicy för Kuusakoskis webbplats

INTRODUKTION

Vi på Kuusakoski (Kuusakoski Oy, företags-ID 1589236-3, ”Kuusakoski”) respekterar din integritet.

Den här sidan innehåller information om hur vi bearbetar dina personuppgifter som registeransvariga när du besöker vår webbplats på Kuusakoski.com eller de andra webbplatserna som anges Kuusakoskis webbplatser (våra och andra företag i koncernen). Notera att denna sida gäller bearbetningen av personuppgifter som relaterar till besök på vår webbplats, som bearbetning som baseras på cookies och andra spårningstekniker. Om du lämnar information till oss i kontaktsyfte (genom att fylla i ett formulär exempelvis) behandlas du som en potentiell kund hos Kuusakoski, vars personuppgifter bearbetas enligt denna policy.

Mer information om bearbetning av personuppgifter finns här för partnerföretag och här för bearbetning av personuppgifter på andra Kuusakoski-företag i koncernen.

Mer information om användningen av cookies kan hittas genom att klicka på knappen för cookieinställningar i det nedre vänstra hörnet på sidan. Härefter kommer det att kallas Cookiehanteringspanelen.

Information om dina rättigheter finns i Information om de registrerades rättigheter och hur de utövas nedan.
Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy efter behov för att följa lagstiftningen till exempel, och vi informerar de registrerade om alla materialändringar.

Detta dokument uppdaterades senast: 2021-10-26

Vilka personuppgifter bearbetas?

Vilka personuppgifter bearbetas?

Kuusakoski identifierar alla webbplatsbesökares IP-adress. Vi använder även cookies och annan spårningsteknik för att samla in data om webbplatsens besökare som kan kopplas till en specifik, person, inklusive: 

 • typ eller version av webbläsare

 • operativsystem (webbläsare)

 • hänvisande URL (föregående webbsida)

 • server som begär tidsstämpel

 • händelser på webbplatsen, datasökning, länkar som har klickats på

 • information som angetts i formulär

 • IP-adress

 • konfigurerade inställningar, däribland språkval

 • individuellt (cookie-) ID.

Som standard används inte cookies för att identifiera besökarna på vår webbplats. Om du har angett dina personuppgifter på vår webbplats under inloggningen till exempel, kan vi koppla en unik cookieidentifierare till dina uppgifter med ditt medgivande. De cookies som används på vår webbplats beskrivs Cookies och liknande tekniker nedan.

Vad är syftet och grunden för bearbetning av personuppgifter?

Vad är syftet och grunden för bearbetning av personuppgifter?

Vi bearbetar personuppgifter baserat på följande:

 • Ditt medgivande (när du har gett det). Det innebär att cookies och liknande tekniker som används till att anpassa webbplatsens innehåll, hantera chattrobotar, analys och riktad reklam, till exempel. Du har alltid rätt att återkalla ditt medgivande.

 • Legitimt intresse (när det finns). Ett legitimt intresse finns när vi bearbetar data om din IP-adress för att underhålla informationens säkerhet för webbplatsen och undersöker missbruk, till exempel.

 • Vi är juridiskt tillåtna att spara så kallade essentiella cookies på din enhet om det absolut krävs för webbplatsens drift. Essentiella cookies kräver bearbetning av din IP-adress.

Notera att vi endast använder cookies och liknande tekniker när det är nödvändigt för webbplatsens drift, eller när du har gett ditt medgivande.

Hur länge behålls personuppgifter?

Hur länge behålls personuppgifter?

Vi behåller endast personuppgifter så länge det är nödvändigt för syftet av nämnda uppgifter. I händelse av personuppgiftsrelaterade webbplatsbesök sparas IP-adresser vanligen i sex månader.

Kvarhållningstiderna för cookies finns i cookiehanteringspanelen där du även kan återkalla ditt medgivande. Lägg märke till att om du anger kontaktinformation på vår webbplats (via en chattrobot eller ett formulär till exempel) kan vi kombinera informationen du angav med de uppgifter vi samlade in på webbplatsen, som sammantaget blir kunduppgifter.

Dina personuppgifter kan sparas längre om det är nödvändigt av obligatorisk lagstiftning, juridiska anspråk som presenteras för oss eller en period för att väcka talan eller anspråk baserat på lagen eller ett avtal.

Om du återkallar ditt medgivande tar vi bort dina uppgifter. Du har rätt att begära borttagning av dina uppgifter, och vi gör alltid det såvida vi har en särskild anledning till att behålla uppgifterna.
När dina personuppgifter inte behövs tas de bort eller anonymiseras permanent.

Cookies och liknande tekniker

Cookies och liknande tekniker

”Cookies” är små filer som sparas på en webbplats besöksterminalenhet (dator, telefon, surfplatta osv.) som samlar in uppgifter om deras aktiviteter online.

Kuusakoskis webbplats använder cookies för att tillhandahålla vissa tjänster (till exempel chattrobotar) och landspecifik information, samt statistik, marknadsföring och förbättringar av användarupplevelsen. Du kan ta reda på mer om de cookies som för närvarande används på Kuusakoskis webbplats, deras datainsamling, syftet med användningen och kvarhållningspolicy genom använda Cookiehanteringspanelen som finns på webbplatsen. Med den kan du hantera cookies som används och ditt medgivande till användningen av cookies.

Hur skyddas personuppgifter?

Hur skyddas personuppgifter?

Databaserna som innehåller dina personuppgifter skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder. Databaserna och deras säkerhetskopior finns på säkra anläggningar. Vi garanterar att uppgifterna endast nås av de Kuusakoski-medarbetare och de medarbetare på företag som arbetar för Kuusakoski som behöver dem för att utföra sitt arbete.

Hur samlas personuppgifter in?

Hur samlas personuppgifter in?

När du besöker webbplatsen får vi uppgifter från cookies från tredje part och liknande tekniska tjänster, bland annat.

Vem delas personuppgifter med? (partner och tredje partner)

Vem delas personuppgifter med? (partner och tredje partner)

Vi kan komma att överföra dina uppgifter till tredje parter, som tjänsteleverantörer, om det är nödvändigt för syftet för bearbetning av dina personuppgifter. Om vi överför personuppgifter till en part som bearbetar dem för vår räkning (registerförare) har vi avtalsenliga eller andra arrangemang på plats för att personuppgifterna endast bearbetas enligt våra skriftliga instruktioner och endast i de syften som anges i denna integritetspolicy. Dessutom garanterar vi att åtkomsten till personuppgifterna är begränsad till personer som behöver dem i sitt arbete. Mer information om tjänsteleverantörerna ovan finns i Cookiehanteringspanelen.

Baserat på legitima intressen kan dina personuppgifter även bearbetas av andra företag i Kuusakoski-koncernen. Om Kuusakoski säljer sin verksamhet för bearbetning av personuppgifter eller en del av den eller på annat sätt omorganiserar sin verksamhet kan Kuusakoski lämna över personuppgifter till köparna och deras rådgivare i enlighet med den nuvarande lagstiftningen.

Överförs personuppgifter utanför Europeiska Ekonimiska Samarbetsområdet?

Överförs personuppgifter utanför Europeiska Ekonimiska Samarbetsområdet?

Tjänsteleverantörerna kan bearbeta de uppgifter som samlats in av cookies utanför det europeiska samarbetsområdet (EES). Kuusakoski arbetar som en enda global organisation, och medarbetarna på företag som tillhör Kuusakoski-koncernen har icke-EES-åtkomst till dina personuppgifter som föreskrivs (från Kina, Storbritannien och USA till exempel). I sådana fall garanterar vi att dessa parter åtagit sig en tillräcklig nivå av dataskydd i sin bearbetning av personuppgifter genom att

 • verifiera att Europeiska kommissionens har utfärdat ett beslut om tillräckligt dataskydd i det mottagande landet, ELLER

 • verifiera att dataöverföringen baseras på de skydd som krävs av EU:s GDPR (dataskyddsförordningen), som standardavtalsklausulerna som godkänts av Europeiska kommissionen.

Om du vill ha mer information om dataöverföringar över gränserna och tillämpligt skydd kontaktar du Kuusakoskis kundtjänst (se kontaktinformationen längst ned på sidan).

Kuusakoskis webbplats

Kuusakoskis webbplats

Principerna för bearbetning av personuppgifter som presenteras på dessa sidor gäller följande webbplats: www.kuusakoski.com.

Tillägg till sociala medier

Tillägg till sociala medier

Kuusakoskis webbplats innehåller länkar och tillägg till sociala medier (AddThis) som leder till webbplatser från tredje part, som Facebook och Twitter. Dessa applikationer lyder under sina respektive tredjepartstjänstevillkor och andra villkor, och Kuusakoski tar inte ansvar för innehållet. Mer information om dessa tjänsters integritetspolicyer finns på deras webbplatser.

Tillägget AddThis använder riktade cookies, som förklaras mer på Cookiehanteringspanelen.

Information om de registrerades rättigheter och hur de utövas

Information om de registrerades rättigheter och hur de utövas

GDPR ger dig en uppsättning rättigheter som du kan utöva i olika situationer för att ange hur dina personuppgifter ska bearbetas. Du kan utöva följande rättigheter med Kuusakoski när Kuusakoski är dina uppgifters registeransvariga:

 • Rätt till åtkomst: Du har rätt att få bekräftelse på huruvida Kuusakoski bearbetar dina personuppgifter eller inte och rätt att få åtkomst till och granska din information.

 • Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och att göra ofullständiga uppgifter fullständiga.

 • Rätt att ta bort: Du har rätt att få dina personuppgifter borttagna, och Kuusakoski är förpliktigade att ta bort sådana uppgifter när det inte finns någon legitim grund för att bearbeta dem, eller om du har återkallat ditt medgivande till bearbetning av uppgifterna.

 • Rätt att begränsa bearbetning: Du har rätt att be om begränsning av bearbetningen av dina personuppgifter (när du väntar på ett svar på en begäran om att korrigera eller ta bort dina personuppgifter till exempel).

 • Rätt att invända: Du har rätt att invända mot bearbetningen av dina personuppgifter när Kuusakoski bearbetar dem baserat på ett legitimt intresse. I så fall är Kuusakoski förpliktigade att tillgodose din begäran, såvida inte tvingande legitima grunder kan uppvisas som åsidosätter intressena, rättigheterna och den registrerades frihet, eller bearbetning krävs för etablering, utövande eller försvar vid rättsliga yrkanden.

 • När bearbetningen av personuppgifter baseras på ditt medgivande har du rätt att återkalla medgivandet när som helst.

  Du kan återkalla ditt medgivande via Cookiehanteringspanelen. Du kan kontakta Kuusakoskis kundtjänst om du har någon begäran om dina övriga rättigheter (se kontaktinformationen nedan).

Kontaktinformation till kundtjänst:

Svedjevägen 6, 931 36 Skellefteå
Phone number: 020-566 566
E-mail address: info.sverige@kuusakoski.com

På begäran av dig vidtar Kuusakoski omedelbara åtgärder och levererar vanligen en rapport för dessa åtgärder inom en månad efter att din begäran mottagits.

Dessutom har du rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten angående Kuusakoskis bearbetning av personuppgifter. Ditt klagomål måste adresseras till gällande tillsynsmyndighet – i Finland är det dataskyddsombudsmannen – i enlighet med deras instruktioner. Dataskyddsombudsmannens kontor har en webbplats, www.tietosuoja.fi.

De behöriga myndigheterna i de andra länder där Kuusakoski är verksamma anges nedan.