VILLKOR FÖR EXPRESSÅTERVINNING- TJÄNSTERNA

Allmänt

Dessa villkor (Villkor) gäller de tjänster som Kuusakoski Ab (FO-nummer 556569-2414) (Kuusakoski) tillhandahåller under varumärket Säkerhetsavfall (tillsammans Tjänsterna). I dessa villkor avses med
a) Kund Kuusakoskis alla kunder
b) Parterna Kuusakoski och Kunden tillsammans och med Part vardera för sig
c) Avtal varje avtal mellan Kuusakoski och Kunden (oavsett form).
Om Kuusakoski och Kunden inte har ingått ett separat skriftligt Avtal, anses beställningsbekräftelsen från Kuusakoski och dessa villkor utgöra Avtalet.

Tjänster

Om inte annat anges i produktbeskrivningen, är det huvudsakliga innehållet i Tjänsterna att till Kunden leverera insamlingsbehållare (Behållare) som behövs för att förstöra dokument och/eller utrustning som innehåller konfidentiell information, att hämta fulla Behållare och att förstöra material som skickats i Behållarna. En del Tjänster omfattar också leverans av förstörelseintyg. Kuusakoski tillhandahåller Tjänsterna i enlighet med företagets normala affärspraxis och processer.
Tjänsterna är avsedda för rutinmässig förstörelse av dokument och utrustning som innehåller konfidentiella uppgifter och dokument från företag och organisationer. Kuusakoski anlitar för transporten av Behållare och annan verksamhet som gäller tillhandahållandet av tjänster välrenommerade transportörer och motsvarande underleverantörer, för vars verksamhet Kuusakoski ansvarar som för sin egen. Inga separata säkerhetsutredningar av den personal som utför Tjänsterna görs för Kunden och Tjänsterna omfattar inte så kallad övervakad transport. Därför är Tjänsterna inte avsedda för förstörelse av material med högsta sekretessnivå eller annat mycket känsligt material. Kuusakoski tillhandahåller separata skräddarsydda tjänstehelheter för förstörelse av sådant känsligt material.
Behållarna förblir Kuusakoskis egendom och får endast användas för de ändamål som anges i Avtalet och produktbeskrivningen. Kuusakoski har rätt att debitera Kunden för en skadad Behållare, om skadan har uppstått på grund av verksamhet som strider mot villkoren eller vårdslös verksamhet. Priserna för ersättande Behållare debiteras enligt gällande prislista.

Prissättning och betalningsvillkor

Om inte annat avtalats debiteras Tjänsterna enligt Kuusakoskis gällande priser och debiteringspraxis, och faktureras i efterhand med fjorton (14) dagars betalningstid. Kuusakoski debiterar dröjsmålsränta på försenade betalningar enligt räntelagen. Kuusakoski har rätt att kräva att Kunden betalar avgifterna för Tjänsterna innan Tjänsterna levereras.

Reklamationer och korrigerande åtgärder

Kunden ska reklamera Tjänster som hen anser vara felaktiga utan dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar från tillhandahållandet av de Tjänster som hen anser vara felaktiga. Om Kunden inte reklamerar enligt beskrivningen ovan, anses Kunden ha godkänt Tjänsterna.
Om det uppstår ett fel i Tjänsterna har Kuusakoski rätt att tillhandahålla de felaktiga Tjänsterna på nytt. Om det inte är möjligt att tillhandahålla Tjänsterna på nytt utan en orimlig börda, ska Kuusakoski ge Kunden ett prisavdrag som motsvarar felet.

Ansvarsbegränsningar

Parterna är inte ansvariga för indirekta eller medelbara skador som uppstår från eller har ett samband med Tjänsterna eller Avtalet (eller brott mot dessa). Kuusakoskis totala ansvar för Avtalet och Tjänsterna överstiger inte i något fall tjänsteavgifterna som Kunden har betalat för de senaste tolv månaderna före brottet mot Tjänsterna eller skadefallet. Ansvarsbegränsningen gäller inte uppsåtliga brott eller brott begångna av grov oaktsamhet.
Om en Behållare som bevisligen har överlåtits till Kuusakoski eller till en transportör som handlar på uppdrag av Kuusakoski försvinner, har Kunden rätt till ett avtalsvite på grund av försvinnandet som uppgår till SEK15 000 per Behållare, dock högst SEK60 000 per Kund. Ett avtalsvite är den enda följden och ersättningen av en försvunnen Behållare, och varken Kunden eller en tredje part har på grundval av detta Avtal, brott mot Avtalet eller Kuusakoskis förfarande rätt till någon annan gottgörelse, ersättning, prissänkning eller något annat rättsmedel.

Sekretess

Kunden bekräftar att den har tagit emot och godkänt Kuusakoski Integritetspolicy.
Kuusakoskis roll är begränsad till den tekniska förstörelse av material som görs i samband med tjänsterna. Kunden ska se till att dess överlämnande av material i samband med Tjänsterna inte kränker bestämmelserna om behandling av personuppgifter och att materialet som innehåller personuppgifter är lämpligt skyddat (till exempel krypterat eller placerat i en låst behållare).

Förtida uppsägning

Utan att utesluta Parternas rättigheter som grundar sig på lagstiftning eller andra rättigheter, har varje Part rätt att säga upp Avtalet utan uppsägningstid, om
a) den ena Parten gör sig skyldig till en väsentlig överträdelse av Avtalet och inte rättar till överträdelsen inom 14 dagar efter att ha mottagit en skriftlig anmärkning om överträdelsen från den oskyldiga Parten till överträdelsen
b) den ena Parten lämnar in en ansökan om ett insolvensförfarande eller blir föremål för ett insolvensförfarande eller ett omedelbart hot om detta
c) den ena Parten ställs inför Force Majeure (definieras nedan) som hindrar eller försenar Partens fullgörande av sina avtalsförpliktelser i mer än 30 dagar.
Förtida uppsägning av Avtalet befriar inte Parten från redan befintliga betalningsskyldigheter.

Force Majeure

Om någon händelse eller omständighet, som i) ligger utanför en Parts rimliga kontroll, och ii) som inte rimligen kunde förutses vid Avtalets ingående (Force Majeure), hindrar eller försenar den berörda Parten från att fullgöra en eller flera av sina skyldigheter enligt Avtalet, har den Part som påverkas av Force Majeure rätt att avstå från sin plikt att fullgöra Avtalet under den tid som Force Majeure råder (utan ersättningsskyldighet). Den Part som lider av effekterna av Force Majeure ska omedelbart underrätta den andra Parten om Force Majeure.

Tillämplig lag och tvistlösning

På avtalsförhållandet mellan Kuusakoski och Kunden tillämpas Finlands lag, med undantag av regler och principer för lagval.
Eventuella tvister som kan uppstå i samband med Tjänsterna och/eller Avtalet avgörs slutgiltigt med skiljeförfarande enligt reglerna för Centralhandelskammarens förenklade skiljeförfarande. Platsen för skiljeförfarandet är Helsingfors. Skiljeförfarandets språk är finska. Kuusakoski har dessutom rätt att vid allmänna domstolar driva in obestridliga fordringar av Kunden.

Ändringar och överföring

Kuusakoski godkänner inte några villkor eller föreskrifter som avviker från eller strider mot dessa Villkor, såvida inte villkoren och/eller föreskrifterna skriftligen har godkänts av Kuusakoskis befullmäktigade ombud.
Kuusakoski har rätt att överföra Avtalet till sitt koncernbolag eller till en tredje part som förvärvar den affärsverksamhet som Avtalet gäller.
På varje Avtal tillämpas den version av dessa Villkor som fanns publicerad på Kuusakoskis webbplats när Kunden beställde Tjänsterna.