17.2.2022

Kaikki ammattimainen jätteenkäsittely vaatii ympäristöluvan

Kun valitset kierrätyskumppania, varmista että lain vaatimukset tulevat täytetyksi. Jätelain mukaan jätteen haltijalla on selvillä olo- ja tiedonantovelvollisuus: ”Jätteen haltijan on oltava selvillä jätteen alkuperästä, määrästä, lajista, laadusta ja muista jätehuollon järjestämiselle merkityksellisistä jätteen ominaisuuksista.” (Jätelaki 12§). Jätteen saa luovuttaa vain taholle, jolla on ympäristölupa tai jätehuoltorekisterin hyväksyntä.

”Meillä Kuusakoskella ympäristölupa-asiat ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Jotta pystymme tarjoamaan palvelua asiakkaillemme, meillä on voimassa oleva ympäristölupa jokaisella toimipisteellämme”, kertoo ympäristöpäällikkö Maija Oravala.

Ympäristöluvissa on tarkasti säännelty esimerkiksi se, mitä materiaaleja toimipiste saa vastaanottaa ja kuinka paljon. Pienetkin toiminnan muutokset saattavat vaatia luvan päivittämisen.

"Olemme saaneet kiitosta avoimesta toimintatavastamme"

VIRANOMAISET VALVOVAT YMPÄRISTÖLUVAN ALAISIA TOIMIJOITA

Ympäristölupia valvovat ELY-keskukset ja kunnan viranomaiset, riippuen luvan myöntäjästä.

”Ympäristölupa ei ole vain paperi, vaan siihen liittyy säännöllinen valvonta ja raportointivelvollisuus. Yhteistyömme viranomaisten kanssa on ollut hyvää, ja olemme saaneet kiitosta avoimesta toimintatavastamme. Valvomme myös jatkuvasti itse omaa toimintaamme.”

Ympäristöluvan myöntää aluehallintovirasto, kun kyseessä ovat suuremmat määrät tai vaarallisten jätteiden käsittely. Pienemmille määrille luvan voi myöntää sijaintikunta. Poikkeuksen sääntöön tekevät romuajoneuvot – ne ovat ainoa vaarallinen jäte, jonka käsittelyluvan voi pienille määrille myöntää myös kunta. Mikäli jätteitä ei käsitellä lainkaan, voi pelkkää keräystä harjoittaa kunnalle tehtävällä ilmoituksella jätehuoltorekisteriin.

Lupa on aina paikkakuntakohtainen ja sisältää mm. seuraavat tiedot

  • mitä jätettä yritys saa vastaanottaa ja kuinka paljon
  • miten jätettä saa käsitellä
  • erilaiset ympäristönsuojelutoimet: vesi, ilma ja melupäästöjen hallinta ja vähentäminen sekä miten niitä tarkkaillaan
  • raportointivelvoite
Maija Oravala_ympäristöluvat.JPG

"Jotta pystymme tarjoamaan palvelua asiakkaillemme, meillä on voimassa oleva ympäristölupa jokaisella toimipisteellämme”, kertoo ympäristöpäällikkö Maija Oravala.

JÄTTEEN HALTIJAN VELVOLLISUUDET

Jätteen haltijan on tärkeää tietää millaista jätettä toimittaa kierrätykseen tai loppukäsittelyyn.

Kun toimitat jätteitä käsiteltäväksi, varmista, että vastaanottavalla taholla on voimassa oleva ympäristölupa, ja kyseiset jätteet löytyvät luvasta. On hyvä huomioida, että vastuu jätteestä ei pääty, jos se on luovutettu taholle, jolla ei ole lupaa käsitellä kyseistä jätettä.

Pyydä aina siirtoasiakirja sekä jäteraportti määristä, laaduista ja vastaanottopaikasta, kun luovutat siirtoasiakirjan vaativia jätteitä. Näitä ovat vaaralliset jätteet, rakennusjätteet ja niin sanotut POP-jätteet (Persistent Organic Pollutants, eli pysyvät orgaaniset yhdisteet).

”Jos jokin mietityttää, kannattaa rohkeasti olla yhteydessä. Kuusakoskella on kokemusta todella laajasta kirjosta kierrätettäviä materiaaleja, ja ympäristölupamme ovat kunnossa.”

Lue lisää: sertifikaatit, standardit, ympäristöluvat

Tutustu palveluvalikoimaamme