Kestävän kehityksen sitoumukset ja saavutukset

Meille vastuullisuus on jokapäiväistä työtä, ja haluamme näyttää omalta osaltamme esimerkkiä kestävässä liiketoiminnassa. Tästä osoituksena olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, sekä Global Compact -aloitteeseen. Työmme poiki vuonna 2023 EcoVadis-hopeamitalin.

Kestävän kehityksen edelläkävijä

Kuusakoski on osoittanut sitoutumisensa kestävään kehitykseen saavuttamalla hopeatason EcoVadis-arvioinnissa, joka on maailmanlaajuisesti tunnustettu vastuullisuuden mittari. Saavutus kuvastaa yrityksen sitoutumista ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja liiketoiminnan eettisyyteen.

EcoVadis-arvioinnin tulokset perustuvat neljään pääkategoriaan: ympäristö, työolosuhteet ja ihmisoikeudet, eettinen liiketoiminta sekä kestävän hankinnan käytännöt. Kuusakoski sai erinomaiset pisteet ympäristökategoriasta, ja ylitti keskiarvot reilusti kaikissa neljässä kategoriassa.

Teimme EcoVadis-arvioinnin ensimmäistä kertaa vuonna 2022, ja jo silloin ylsimme pronssitasolle, mikä tarkoittaa, että olimme parempia kuin noin 50 % arvioiduista yrityksistä. Uusi hopeatasomme tarkoittaa, että olemme nyt maailman parhaimman 20 % joukossa.

Lue lisää

AGENDA 2030

Olemme mukana YK:n kestävän kehityksen yritysvastuualoitteessa, Agenda 2030:ssä. ja sitoutuneet sitoutunut toiminnassamme tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDGs). Olemme tunnistaneet meille olennaisimmat SDG-tavoitteet:

  • 8 – Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu
  • 9 – Teollisuus, innovointi ja infrastruktuuri
  • 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • 12 – Vastuullinen kulutus ja tuotanto
  • 13 – Ilmastotoimet.

Lue, mitä nämä tavoitteet tarkoittavat meillä

8 - Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

8 - Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Vastuullisena työnantajana ihmisoikeudet, syrjimättömyys ja työntekijöiden moninaisuus sekä yhtäläiset oikeudet ovat meille tärkeitä. Hyvinvoiva, osaava ja arvostettu henkilöstö onkin menestyksemme edellytys. Teemme henkilöstökyselyitä vuosittain , jotta kaikkien työntekijöidemme kokemukset ja mielipiteet tulevat jäsennellysti esille, ja saamme tietoa kehityskohteistamme. Lisäksi teemme jatkuva kehitystyötä sen eteen, että kehittyisimme työpaikkana turvallisemmaksi, ja tavoitteemme on nolla tapaturmaa.

9 - Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

9 - Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Kuusakoski pyrkii toiminnallaan edistämään vastuullista tuotantoa ja investoi jatkuvasti tehokkaampiin ja vähäpäästöisempiin tuotantotapoihin sekä innovaatioihin. Vuonna 2022 käynnistimme monivuotisen vihreän investointiohjelman, joka vie toimintaamme askel askeleelta kohti päästötöntä tuotantoa. Osana investointiohjelmaa Kuusakoski onkin rakentamassa ensimmäistä hiilineutraalia teräksen kierrätyslaitosta.

11 - Kestävät kaupungit ja yhteisöt

11 - Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Kestävä kehitys ja kiertotalous ovat toimintamme kulmakiviä. Haluamme olla vastuullisuustyön keskiössä ja pienennämme globaalia hiilijalanjälkeä kasvattamalla kierrätettävien raaka-aineiden määrää, samalla keskittyen tuotteidemme laatuun. Olemme monilla alueilla tärkeä paikallinen toimija ja keskustelut päättäjien, viranomaisten, naapureiden ja muiden sidosryhmien kanssa ovat tärkeä osa pyrkimystämme paikallisten ympäristönäkökulmien huomioimiseksi ja toimintamme kehittämiseksi.

12 - Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa

12 - Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa

Vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto tarkoittaa Kuusakoskelle materiaalien, raaka-aineiden ja tuotannon koko elinkaaren yli ulottuvaa vastuullisuutta. Toimintamme edistää kiertotaloutta ja takaa materiaaleille ja raaka-aineille pidemmän elinkaaren. Kierrätysasteemme on jo nyt korkea ja pyrimme parantamaan sitä tulevaisuudessa entisestään parempien ja tehokkaampien kierrätysmenetelmien avulla. Tavoitteenamme on myös vähentää tuotantomme päästöjä niin, että saavutamme hiilineutraaliuden Scope 1 ja Scope 2 päästöjen osalta viimeistään vuonna 2035.

13 - Ilmastotekoja

13 - Ilmastotekoja

Ilmastoteot tarkoittavat Kuusakoskella ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamista, sekä päästöjen vähentämistä läpi arvoketjun. Tavoitteenamme on omien toimintojemme hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä, sekä koko arvoketjun hiilineutraalisuus vuoteen 2050 mennessä. Omalla toiminnallamme ja tuotteidemme avulla mahdollistamme lisäksi asiakkaidemme ilmastoteot.

Global Compact

Kuusakoskelle vastuullisuus on toimintamme keskiössä ja haluamme olla aktiivisesti mukana kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemisessa. Jatkumona kunnianhimoiselle vastuullisuustyölle olemme liittyneet osaksi YK:n Global Compact yritysvastuualoitetta. Yrityksenä olemme sitoutuneet tukemaan ja noudattamaan kymmentä yleisesti hyväksyttyä työelämää, ihmisoikeuksia, ympäristöä ja korruptionvastaista toimintaa koskevaa periaatetta. Lue lisää.

Tutustu profiiliimme

Edellä tavoitteesta

Oman toimintamme ja koko arvoketjun päästöjen vähentäminen on Kuusakoskelle tärkeä tavoite, jota viemme eteenpäin yhä painokkaammin myös tulevina vuosina. Tavoitteenamme on tehdä Kuusakoski Recyclingin toiminnasta hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä (Scope 1 & Scope 2) ja koko arvoketjusta hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä (Scope 1, Scope 2 & Scope 3).

Vuonna 2023 raportoimme tavoitetta nopeammasta etenemisestä pitkän aikavälin ilmastotavoitteessa.

edellä tavoitteesta.JPG

Raportoimme GRI-standardien mukaisesti

Kuusakoski on raportoinut toiminnastaan kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) luoman kestävän kehityksen raportointimenetelmän mukaisesti vuodesta 2021 lähtien. Vuosittain julkaistava vastuullisuusraporttimme noudattaa GRI-standardeja, sekä kattaa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun olennaisimmat osa-alueet. Raportointimme on valittujen vastuullisuustietojen osalta kolmannen osapuolen varmentama.

Tutustu vastuullisuusraporttiimme