Myynnin yleiset sopimusehdot

Alta löydät myynnin yleiset sopimusehdot suomeksi. You can find Kuusakoski Terms and Conditions of Sale in English via this link.

Myynnin yleiset sopimusehdot

Yleistä

Yleistä

Näitä myynnin yleisiä sopimusehtoja (Ehdot) sovelletaan kaikkeen Materiaalin (määritelty alla) myyntiin Kuusakoski Oy:n (Y-tunnus 1589236-3) tai sen tytäryhtiöiden, jotka ovat viitanneet näihin Ehtoihin (Kuusakoski) toimesta. Näissä ehdoissa:

a) jokaiseen Kuusakosken asiakkaaseen viitataan ilmaisulla Asiakas;

b) Kuusakoskeen ja Asiakkaaseen viitataan yhdessä ilmauksella Osapuolet ja kuhunkin erikseen ilmauksella Osapuoli;

c) jokaiseen sopimukseen Kuusakosken ja Asiakkaan välillä viitataan ilmauksella Sopimus.

d) kaikkeen Kuusakosken Asiakkaalle tarjoamaan tai myymään materiaaliin tai muihin tavaroihin, mukaan lukien (soveltuvin osin) niihin liittyviin palveluihin viitataan ilmauksella Materiaali

Sopimus

Sopimus

Mikäli Kuusakoski ja Asiakas eivät ole solmineet erillistä kirjallista Sopimusta, katsotaan Kuusakosken toimittaman tilausvahvistuksen muodostavan Sopimuksen. Asiakkaalla ei ole oikeutta muuttaa tai peruuttaa vahvistettua tilausta, ja tilaus muodostaa Asiakkaalle pätevän ja peruuttamattomasti sitovan velvoitteen.

Kaikki muutokset ja poikkeukset Sopimukseen edellyttävä Kuusakosken ennakollista nimenomaista kirjallista suostumusta. Kaikki Sopimuksen liitteet ovat erottamaton osa Sopimusta.

Materiaali

Materiaali

Materiaalin laatu ja määrä määritellään Sopimuksessa. Lukuun ottamatta Sopimuksessa nimenomaisesti annettuja takuita ja sitoumuksia, Kuusakoski ei anna mitään takuita liittyen Materiaaliin, sen ominaisuuksiin, laatuun tai soveltuvuuteen tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Kuusakoski pyrkii varmistamaan, että Materiaali ei sisällä aseita, ammuksia, patruunoita, räjähteitä tai radioaktiivisia aineita. Asiakkaan tulee kuitenkin parhaansa mukaan kaupallisesti kohtuullisin toimin varmistaa, että kaikki Materiaaliin sisältyvät kielletyt / vaaralliset aineet tunnistetaan ja poistetaan Materiaalista ennen sen käsittelyä tai jälleenmyyntiä.

Hinnoittelu ja maksuehdot

Hinnoittelu ja maksuehdot

Ellei nimenomaisesti toisin ole sovittu, Materiaali laskutetaan ja maksetaan etukäteen. Maksu suoritetaan tilisiirrolla tai muulla Kuusakosken nimenomaisesti hyväksymällä maksutavalla. Siltä osin kuin Sopimus ei sisällä hinnoittelua koskevia määräyksiä, Materiaali veloitetaan Kuusakosken yleisten hinnastojen mukaisesti. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982, muutoksineen) mukaisesti.

Ellei toisin ole mainittu, kaikki ilmoitetut hinnat ovat euroissa, eikä hintoihin sisälly sovellettavia veroja, tariffeja, tullimaksuja tai muita julkisia maksuja,
jotka lisätään soveltuvin osin ilmoitettuihin hintoihin.

Toimitusehdot

Toimitusehdot

Mikäli Sopimuksessa ei ole sovittu toimitusehdoista muuta , toimitusehto on: Ex Works ([Kuusakosken nimeämä sijainti]) Incoterms 2020. Kaikki Sopimuksessa käytetyt toimitusehtojen lyhenteet katsotaan viittauksiksi Incoterms 2020:een.

Omistusoikeus Materiaaliin siirtyy Kuusakoskelta Asiakkaalle täyttä maksua vastaan.

Ellei muuta ole nimenomaisesti sovittu, Kuusakosken ilmoittamat toimitusajat ovat sitomattomia viiteaikoja. Asiakkaalla ei ole oikeutta mihinkään alennukseen tai korvaukseen taikka muuhun hyvitykseen viivästymisestä johtuen. Jos sovittu toimitusehto on CIF / CIP, ja ellei Sopimuksessa toisin ole sovittu, Kuusakoskella on oikeus päättää vakuutusturvaan liittyvistä yksityiskohdista (mukaan lukien myös soveltuvat rajoitus- ja poissulkemislausekkeet) liiketoimintakäytäntöjensä mukaisesti.

Tarkastukset ja reklamaatiot

Tarkastukset ja reklamaatiot

Asiakas on velvollinen tarkastamaan Materiaalin välittömästi toimituksen jälkeen. Asiakkaan tulee reklamoida Materiaalin puutteista ja / tai
Materiaalin havaittavista virheistä välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään kahden (2) päivän kuluessa toimituksesta. Kaikista havaittavissa olevista kuljetusvaurioista ja / tai puutteista, jotka liittyvät Kuusakosken vastuulla olevaan kuljetukseen, tulee ilmoittaa rahdinkuljettajalle välittömästi Materiaalin vastaanoton yhteydessä. Asiakkaan on reklamoitava virheistä, joita ei kohtuudella voida havaita välittömästi toimituksen yhteydessä, kun virhe on havaittu, ja joka tapauksessa viimeistään kahden (2) päivän kuluessa aikaisemmasta seuraavista:

i) päivästä, jolloin virhe on havaittu; tai

ii) päivästä, jolloin virhe olisi pitänyt havaita, kun on noudatettu asianmukaista huolellisuutta.

Mitään reklamaatiota tai väitettä ei voida esittää sen jälkeen, kun 30 päivää on kulunut Materiaalin toimituksesta. Muodostaakseen pätevän reklamaation, tulee reklamaatio tehdä kirjallisesti ja sen tulee sisältää tarkat tiedot puutteesta ja / tai virheestä. Mikäli Asiakas ei noudata edellä mainittuja reklamaatioita koskevia määräaikoja ja muita vaatimuksia, Asiakas menettää oikeuden reklamaatioon ja Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Materiaalin.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Osapuolet voivat Sopimuksessa sopia poikkeavista tarkastuksia, punnituksia ja / tai laboratoriotutkimuksia (ja niihin liittyviä ilmoitus- ja reklamaatioaikoja) koskevista ehdoista, jolloin tällaiset nimenomaisesti sovitut ehdot ovat ensisijaisia tämän lausekkeen (Tarkastukset ja reklamaatiot) ehtoihin nähden.

Korvaukset

Korvaukset

Mikäli Materiaalissa on virhe, Kuusakoskella on valintansa mukaan oikeus:

i) antaa Asiakkaalle virhettä vastaava hinnanalennus; tai

ii) vaihtaa virheellinen Materiaali (uusi toimitus).

Hinnanalennus tai uusi toimitus on Asiakkaan yksinomainen oikeussuojakeino Materiaalin virheisiin liittyen. Mikäli Materiaalin toimitettu määrä poikkeaa
Sopimuksen mukaan toimitettavasta määrästä, Kuusakoski laskuttaa Asiakasta toimitetun määrän perusteella. Asiakkaalla ei ole oikeutta oikeussuojakeinoihin tai korjaustoimenpiteisiin määrällisten poikkeamien tai puutteiden vuoksi.

Luottamuksellisuus

Luottamuksellisuus

Näissä Ehdoissa ilmauksella Luottamukselliset
Tiedot tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka Osapuoli
saa toiselta Osapuolelta Sopimuksen mukaisen
yhteistyön perusteella, lukuun ottamatta tietoja,
jotka:

a) olivat vastaanottavan Osapuolen hallussa ennen tietojen vastaanottamista
Sopimukseen perustuen;

b) vastaanottava Osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta, jolla on oikeus luovuttaa kyseiset tiedot vastaanottavalle Osapuolelle, edellyttäen, että luovutus on tapahtunut nojautumatta tähän Sopimukseen;

c) ovat tai myöhemmin tulevat julkiseksi (muuten kuin Osapuolen luvattoman paljastamisen myötä); ja / tai

d) Osapuoli on velvollinen paljastamaan soveltuvien lakien, asetusten tai tuomioistuimen tai muun viranomaisen määräyksen tai muun vastaavan velvoitteen vuoksi.

Osapuolet sitoutuvat pitämään Luottamukselliset Tiedot ehdottoman luottamauksellisina ja olemaan käyttämättä Luottamuksellisia Tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Sopimuksen mukaiseen yhteistyöhön. Edellä mainitun estämättä, Osapuolilla on oikeus (rajoituksetta) käyttää niille yhteistyön aikana kertynyttä yleistä tietotaitoa ja toimialaosaamista.

Vastuunrajoitukset

Vastuunrajoitukset

Kuusakoski ei ole vastuussa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, jotka perustuvat tai liittyvät Materiaaliin tai Sopimukseen (tai sen rikkomiseen).
Kuusakosken Materiaaliin liittyvä ja / tai Sopimukseen perustuva kokonaisvastuu ei voi missään tapauksessa ylittää alempaa seuraavista:

i) Asiakkaan Kuusakoskelle välittömästi vahinkoihin liittyvistä Materiaaleista maksama(t) summa(t); ja

ii) EUR 500.000. Vastuunrajoituksia ei sovelleta tahallisiin tai törkeän tuottamuksellisiin rikkomuksiin.

Yksityisyys

Yksityisyys

Asiakas vahvistaa, että se on vastaanottanut ja hyväksynyt Kuusakosken tietosuojaselosteet.

Compliance

Compliance

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja, asetuksia, lupia, tuomioistuimen määräyksiä, viranomaishyväksyntiä, ja muita vastaavia sitovia sääntöjä ja määräyksiä (Lait). Rajoittamatta sitä, mitä edellä Lakien noudattamisesta on määrätty, Osapuolet sitoutuvat noudattamaan kaikkia:

a) Lakeja koskien jätteiden käsittelyä ja / tai kuljetusta, mukaan lukien:

i) Vaarallisten jätteiden maanrajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskeva Baselin yleissopimus;

ii) OECD:n neuvoston päätös C(2001)107/FINAL; ja

iii) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, jätteiden siirrosta (muutoksineen);

b) Taloudellisia pakotteita tai kauppasaartoja, jotka Yhdistyneet kansakunnat, Euroopan unioni, Yhdistynyt kuningaskunta, Suomen valtio, Yhdysvallat ja / tai mikä tahansa virasto, elin tai viranomainen, joka edustaa mitä tahansa edellä mainituista on määrännyt tai panee täytäntöön (Pakotteet); ja

c) Korruption ja rahanpesun torjuntaohjelmat, joita sovelletaan:

i) Kuusakoskeen; ja / tai

ii) transaktioihin, joihin sovelletaan näitä Ehtoja (AML-Lait)

Asiakas on velvollinen (ilman aiheetonta viivytystä) toimittamaan Kuusakoskelle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka Kuusakoski kohtuudella edellyttää valvoakseen Lakien noudattamista. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan kirjallisesti Kuusakoskelle välittömästi, mikäli Asiakas saa tiedon todellisesta tai väitetystä Lakien rikkomisesta Asiakkaaseen, sen toimihenkilöön, johtajaan, suoraan tai välilliseen osakkeenomistajaan tai muuhun vastaavaan henkilöön liittyen.

Voimassaolo ja irtisanominen

Voimassaolo ja irtisanominen

Elleivät Osapuolet ole muuta sopineet, Sopimus on sitova ja peruuttamattomasti voimassa, kunnes kaikki Sopimukseen perustuvat liiketoimet on asianmukaisesti suoritettu. Kummallakin osapuolella on oikeus päättää sopimus ilman irtisanomisaikaa, mikäli:

a) toinen Osapuoli rikkoo olennaisesti Lakeja, tai rikkoo mitä tahansa Pakotteita tai AMLLakeja;

b) toinen Osapuoli rikkoo olennaisella tavalla Sopimusta, eikä korjaa rikkomustaan ilman aiheetonta viivytystä saatuaan siitä ilmoituksen;

c) toinen Osapuoli hakeutuu maksukyvyttömyysmenettelyyn tai joutuu
tällaisen tai sen välittömän uhan kohteeksi; ja / tai

d) Osapuoli on kohdannut Ylivoimaisen Esteen (määritelty alla), joka on estänyt tai viivästyttänyt Osapuolta täyttämästä sopimusvelvoitteitaan yli
kuudenkymmenen (60) päivän ajan.

Kaikki sellaiset Sopimuksen ja / tai näiden Ehtojen määräykset, jotka luonteensa vuoksi pysyvät voimassa sopimuksen päättymisen jälkeen, kuten esimerkiksi i) Luottamuksellisuus; ja ii) Lainvalinta ja riitojenratkaisu, pysyvät voimassa ja sitovat osapuolia myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este

ICC Force Majeure Clause (pitkä muoto, 2020 versio), on tällä viittauksella sisällytetty näihin Ehtoihin.

ICC Hardship Clause (2020 versio) (Hardship Ehto) on tällä viittauksella sisällytetty näihin Ehtoihin. Mikäli Hardship Ehdon 2. kappale tulee sovellettavaksi, mutta Osapuolet eivät ole saavuttaneet yksimielisyyttä vaihtoehtoisista sopimusehdoista em. kappaleessa määrätyllä tavalla,
on Hardship Ehtoon vetoavalla osapuolella oikeus irtisanoa sopimus, mutta ei oikeutta pyytää tuomioistuimelta tai välimieheltä muutosta Sopimukseen ilman toisen Osapuolen suostumusta.

Lainvalinta ja riitojenratkaisu

Lainvalinta ja riitojenratkaisu

Kuusakosken ja Asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien: i) lainvalintaa koskevat säännökset ja periaatteet; ja

ii) kauppalaki (355/1987).

Kaikki Materiaalin myynnistä ja / tai Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on englanti. Kuusakoskella on lisäksi oikeus velkoa riidattomia. Asiakkaalta olevia saatavia yleisissä tuomioistuimissa.

Sopimuksen siirto

Sopimuksen siirto

Kuusakoskella on oikeus siirtää Sopimus konserniyhtiölleen tai kolmannelle taholle, joka hankkii Sopimukseen liittyvän liiketoiminnan.

Otsikot

Otsikot

Näissä Ehdoissa käytetyt otsikot eivät vaikuta näiden Ehtojen tai niihin sisältyvien määräysten merkitykseen tai tulkintaan.

Muutokset, soveltamisjärjestys ja siirtäminen

Muutokset, soveltamisjärjestys ja siirtäminen

Kuusakoski ei hyväksy mitään ehtoja tai määräyksiä, jotka poikkeavat tai ovat ristiriidassa näiden Ehtojen kanssa, ellei Kuusakoski ole hyväksynyt ehtoja ja /
tai määräyksiä kirjallisesti (esim. tilausvahvistuksessa).

Kuusakoskella on oikeus muuttaa näitä Ehtoja koska tahansa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Asiakkaalle. Mikäli Asiakas vastustaa muutoksia kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun se vastaanotti ilmoituksen muutoksia koskien, tulee Osapuolten neuvotella vilpittömässä mielessä asiasta. Jos Osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen muutoksista, ja edellyttäen että Kuusakoski kieltäytyy jatkamasta yhteistyötä silloisilla Ehdoilla, kummallakin Osapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään 30 päivän irtisanomisajan kuluttua. Selvyyden vuoksi, Sopimuksen irtisanominen ei vapauta Osapuolia jo syntyneistä velvoitteista, mukaan lukien (muttei rajoittuen) ennen irtisanomista vahvistettuihin tilauksiin liittyvistä suorituksista.