11.5.2017

Kuusakoski har publicerat bokslutet för 2016

Årsstämman för Kuusakoski Group Oy har fastställt bokslutet för 2016

Omsättningen för Kuusakoski Group minskade till 494,4 miljoner euro, det vill säga med 13 procent. Trots att koncernens resultat förbättrades betydligt, uppvisade det en förlust på 4,1 miljoner euro (2015: -37,9 mn euro). Kassaflödet efter investeringar var starkt, 27,5 miljoner euro (2015: 3,1 mn euro). Koncernens omsättning 2017 förväntas bli något bättre än 2016 och resultatet väntas vända till det positiva. Omsättningen för återvinningsverksamheten stod för cirka 80 procent av hela koncernens omsättning. Vid slutet av 2016 hade koncernen 2 354 anställda, vilket är 316 personer färre än under föregående räkenskapsperiod.


2016 präglades av kraftiga prisfluktuationer i återvinningsverksamheten dvs Kuusakoski Recycling. Trots att råvarupriserna steg i början och slutet av året var medelpriserna lägre än året innan. Omsättningen minskade till 395,1 miljoner euro till följd av minskade volymer, låga råvarupriser och koncentration av kärnverksamheterna. Den är 15 procent mindre än året innan.


Lönsamheten blev dock väsentlig bättre inom kärnverksamheten i Finland och Sverige jämfört med föregående år. Det berodde på en effektivisering av verksamheten och en ökad grad av materialförädling. Till förbättringen bidrog också de förhöjda priserna och nyckelkundernas fortsatt goda efterfrågan.


Båda verksamhetsställena i Storbritannien, Kuusakoski Ltd som specialiserar sig på att hantera rostfritt stål, och samriskföretaget SWEEEP Kuusakoski Ltd som specialiserar sig på att hantera EE-avfall, visade också fortsatt goda resultat. 


Vi koncentrerade verksamheten till kärnområdet i Finland och Sverige. I enlighet med strategin lade vi ned många mindre affärsverksamheter.  Under året upphörde verksamheterna i Philadelphia i USA samt i Polen och Danmark. Vi sålde affärsverksamheterna i Litauen och Borrkompaniet Sverige AB som koncentrerat sig på rivning i Sverige. I enlighet med strategin inriktades investeringarna på återvinning av metall och el- och elektroniska apparater, försäljning av återvinningstjänster och -lösningar samt på byggavfallsverksamhet.  

 

Årsredovisningen 2016 (in English)